Nka:s yttrande gällande förslag om insamling av registeruppgifter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har lämnat ett remissvar gällande Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag 1 – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården.

Nka är inte en formellt utredd remissinsats men har lämnat synpunkter då Nka anser att God och nära vård-reformen är mycket central för anhörigfrågan. Nka delar utredningens uppfattning om att möjligheten att kunna följa primärvårdens verksamhet på nationell nivå blir en viktig faktor för att kunna upprätthålla en god och nära vård. Samtidigt önskar Nka att anhörigperspektivet lyfts mer. När allt mer vård förflyttas till patientens hem får det också konsekvenser för patientens anhöriga. Sannolikt kommer detta innebära ökade insatser för anhöriga, vilket i sin tur kan påverka deras hälsa.

Nka tillstyrker Socialstyrelsens förslag gällande insamling av registeruppgifter. En utökning av patientregistret till att omfatta all hälso- och sjukvård, inklusive primärvård, är ett nödvändigt steg för att förbättra förutsättningarna till att öka kunskapen. Nka ställer sig helt bakom Socialstyrelsens uppfattning om vikten av att undvika merarbete för uppgiftslämnarna, det vill säga personalgrupper som är verksamma inom primärvården.

Nka anser dock att de 14 punkter med uppgifter som Socialstyrelsen föreslår inte är tillräckliga för att öka kunskapen om anhörigas situation. Att utelämna uppgifter om patientens anhöriga riskerar att ytterligare marginalisera anhörigas roll inom hälso- och sjukvården, samt att försvåra kvalitetssäkringen av den vård som ges. Nka föreslår därför att Socialstyrelsen lägger till en punkt som gör det möjligt att på en grundläggande nivå följa anhöriga, exempelvis om patienten/omsorgstagaren får vård, stöd eller hjälp från anhöriga för att klara vardagslivet.

Läs Nka:s remissvar 

Läs Socialstyrelsens rapport "Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag 1 – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården"

Senast uppdaterad 2022-01-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson