Region Kalmar

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Del av övergripande barnrättsarbetet. Regional stödfunktion barnrätt tillsammans med hållbarhetsombud i verksamheterna.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Handlingsplan Barnrätt. Checklista som stöd till verksamheterna.

Hur följs styrdokumenten upp?
Regelbunden revidering av handlingsplan. Regelbunden rapportering till ledningsgrupp. Enkät och löpande kontakt med verksamheterna.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Del av det uppdrag som hållbarhetsombuden i Region Kalmar län har.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Arbetet med Barn som anhöriga är en integrerad del av barnrättsarbetet.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Fokus på barn som anhöriga ur ett barnrättsperspektiv har varit i fokus 2020.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Enligt framtagen checklista om barn som anhörig ska KVÅ-koder användas.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Punktinsatser. Inget löpande.

Finns det material/information till personal?
Ja. Sida på intranätet. Vissa verksamheter har tagit fram eget material.

Finns det material/information till föräldrar?
Ja. På 1177.se. Vissa verksamheter har tagit fram eget material.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja. På 1177.se. Vissa verksamheter har tagit fram eget material.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Ja. Framtagande av stödmaterial och informationssatsning till chefer och medarbetare.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Uppföljning efter informationssatsning äger rum i maj 2021.

Länk till hemsida (Relevant info om barn som anhörig ligger på intranätet)

Kontaktuppgifter:
Emmy Ahlstedt, 0725154634, emmy.ahlstedt@regionkalmar.se

Senast uppdaterad 2021-11-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson