Nya förslag för att stärka barns trygghet

Regeringen har tagit emot två betänkanden som rör frågor kopplade till barn i utsatta situationer. I det ena betänkandet, En uppväxt fri från våld, har utredningen föreslagit en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Det andra betänkandet, Tryggare hem för barn, lyfter i sin tur förslag kopplat till regler i föräldrabalken om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge.

Den nationella strategi som utredningen En uppväxt fri från våld föreslår utgår från fem långsiktiga mål: 1) Våld mot barn ska förebyggas, 2) Barns våldsutsatthet ska upptäckas, 3) Barn ska få det skydd och stöd samt den behandling de har rätt till, 4) Barns rättigheter i brottmålsprocessen ska tillgodoses, och 5) Kunskaps- och metodutvecklingen ska stärkas.

Genomförande av strategin

Utredningen föreslår också en struktur och organisation för att kunna genomföra strategin. Här föreslår man bland annat att Folkhälsomyndigheten ska få en central roll och tilldelas medel för att kunna leda arbetet på området. Myndigheten föreslås samarbeta och stödja utvecklingsarbetet på lokal och regional nivå, verka för kunskapsutveckling och följa upp strategin. Tillsammans med ett flertal myndigheter och andra aktörer ska de vidare identifiera behov av fler åtgärder.

Utredningen pekar ut 27 nationella aktörer som de anser ska bidra till arbetet utifrån sina redan befintliga roller. Bland dessa återfinns exempelvis Socialstyrelsen, Polismyndigheten och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Läs eller ladda ner betänkandet En uppväxt fri från våld

Se pressträffen där den särskilde utredaren Fredrik Malmberg överlämnade betänkandet En uppväxt fri från våld till socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall

Tryggare hem för barn

Den andra utredningen, Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer, har haft i uppdrag att se över föräldrabalkens regler om vårdnadsöverflyttning, adoption och umgänge. Syftet med uppdraget har varit att skapa bättre förutsättningar för kontinuitet, stabilitet och trygghet för familjehemsplacerade barn och barn som har upplevt våld av närstående.

I betänkandet Tryggare hem för barn föreslås bland annat tydligare regler om när vårdnaden om ett barn som är placerat i familjehem ska flyttas över till familjehemsföräldrarna. Vidare föreslår man att både barn och vård­nads­havare som utgångs­punkt ska ha rätt till ett juridiskt biträde när frågan om vård­nads­överflytt­ning prövas.

– Det är viktigt att barns trygghet går före föräldrarnas rätt, och att barn blir egna rättig­hets­bärare. Ett barn ska aldrig behöva känna oro eller vara rädd för att han eller hon känner sig tvingad till att umgås med en förälder som barnet är rädd för, säger socialtjäns­tminister Camilla Waltersson Grönvall, i ett pressmeddelande.

Läs eller ladda ner betänkandet Tryggare hem för barn

Senast uppdaterad 2023-01-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson