Motivation leder till framgång

Bild på fem ungdomar som kollar in i kameran

Många elever går ut skolan utan fullständiga betyg och det finns olika orsaker till detta. En av orsakerna kan vara att de ger hjälp, stöd och vård till en närstående. Detta kan i sin tur leda till svårigheter med att få arbete och det sociala utanförskapet samt ohälsan kan öka. Struktur, förutsägbarhet och en tro på det egna kunnandet hos eleven är viktiga grundförutsättningar, vilket ofta kräver ny kunskap och nya arbetssätt inom skolan. Nio kommuner i Kalmar län och Nka, med regional samordning av Regionförbundet i Kalmar Län, deltog i projektet "Motivation leder till framgång" som startade 2017 och pågick under tre år.

Syftet var att de samlade insatserna för projektet skulle bidra till följande:

  • På individnivå öka antalet elever med avslutade gymnasiestudier och fullständiga betyg. För att nå dessa förväntade effekter krävs ökad närvaro, öka studiemotivation och ökad känsla av trivsel, trygghet och förtroende hos de unga individerna. 
  • På organisatorisk nivå uppnå nya samarbeten mellan yrkesgrupper, ny kunskap kring bakomliggande orsaker samt nya verktyg för att motivera målgruppen.

Den person som tar emot vård är ofta förälder men kan också vara syskon, morförälder eller annan släkting som är funktionsnedsatt, har en kronisk sjukdom, psykiska problem eller annat tillstånd som är kopplat till behov av vård, stöd eller tillsyn. Unga omsorgsgivare kan få ökad skolfrånvaro och därmed ofullständiga betyg på grund av sitt omsorgsansvar.

Målet var att tillsammans med unga omsorgsgivare och de medverkande kommunerna skapa effektiva insatser genom:

  • Kartläggning av unga omsorgsgivares profil, behov och önskemål i samtliga kommuner. 
  • Utveckling av effektiva stödinsatser. 
  • Framtagandet av en app med fokus på information, interaktion och socialt stöd mellan elever och skolpersonal samt mellan eleverna själva. 
  • Kompetensutveckling, kunskapsförmedling och spridning av resultat. 

Finansiering

Projektet Motivation leder till framgång finansierades av Europeiska Socialfonden, utlysning Småland och Öarna – Ungdomssatsningar 2016/00728.

Medverkande kommuner

Kommunerna som ingick var Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Regionförbundet i Kalmar län.

Senast uppdaterad 2022-04-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson