Region Värmland

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Är under översyn.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Det finns en riktlinje samt rutin.

Hur följs styrdokumenten upp?
Vid behöv men minst vartannat år av ansvarig fastställare.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Det finns barnrättsombud och de finns utspritt i hela verksamheten. Det ska finnas en på varje avdelning/klinik/arbetsställe

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Planen är att denna koppling ska stärkas.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Det ger en ytterligare kravställning på arbetet som bidragit positivt.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Ja, det finns fyra olika KVÅ-koder.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Det finns barnrättsutbildningar där barn som anhöriga är en del. Barnrättsombuden ska sedan sprida vidare kunskapen samt driva arbetet på sin arbetsplats.

Finns det material/information till personal?
Det finns informationsmaterial anpassade till olika verksamheter, information på intranätet där det även finns länkar till styrande dokument samt en kunskapsbank. Vidare finns viss information på den externa Vårdgivarwebben samt på 1177.

Finns det material/information till föräldrar?
Visst informationsmaterial finns.

Finns det material/information till barn och unga?
Visst informationsmaterial finns, särskilt inom vissa verksamheter. Det finns också flera böcker på sjukhusbiblioteket som kan lånas.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Samordnande resurs under översyn.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Uppföljning av KVÅ-koder

Länk till externa vårdgivarwebben Barn som anhörig - Region Värmland
Länk till 1177 – När en vuxen i din familj inte mår bra

Kontaktuppgifter
Sandra Nätt
010-8314229
sandra.natt@regionvarmland.se

Senast uppdaterad 2022-10-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson