Vetenskaplig artikel om unga omsorgsgivare i Europa

Ungdomar som står på rad.

Foto: Smålandsbilder

Nu finns den vetenskapliga artikeln “Research and Innovation for and with Adolescent Young Carers to Influence Policy and Practice – The European Union Funded “ME-WE” Project” publicerad i International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). Artikeln sammanfattar resultaten från det europeiska forskningsprojektet ME-WE, som koordinerades av Nka och Linnéuniversitetet.

Målet med projektet var att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet, bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande, samt att mildra negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer i deras liv. Målgruppen för projektet var ungdomar i åldrarna 15-17 år som vårdar, stöttar eller hjälper någon i sin närhet.

Projektet genomfördes 2018-2021 i Sverige, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien, Slovenien och Italien. Inom ramen för projektet utvecklades ME-WE-modellen, som består av gruppträffar och en app för unga omsorgsgivare.

I den vetenskapliga artikeln sammanfattas och diskuteras metoderna samt projektets resultat utifrån projektets tre centrala mål:

• Att systematisera kunskap om unga omsorgsgivare genom att (a) identifiera deras situation, behov och önskemål, (b) analysera nationella policy, lagar och stödinsatser, samt (c) kartlägga god praxis, sociala insatser och evidens.

• Att tillsammans med unga omsorgsgivare utveckla och testa effektiva, förebyggande insatser som fokuserar på att förbättra unga omsorgsgivares psykiska hälsa och välbefinnande. Insatserna anpassas och utformas utifrån varje lands förutsättningar.

• Att genomföra en omfattande kunskapstransformation för spridning, medvetandegörande och påverkan, genom att sprida resultaten till relevanta intressenter på nationell och internationell nivå.

Läs artikeln: Research and Innovation for and with Adolescent Young Carers to Influence Policy and Practice – The European Union Funded “ME-WE” Project

Senast uppdaterad 2022-08-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson