Utvecklingsarbetets organisation

Här presenteras organisationen för utvecklingsarbetet Barn som anhöriga i Landstinget i Jönköpings län.

Landstinget organisatoriska struktur är projektledning, styrgrupp och referensgrupp.

Projektledning
Linda Frank, projektledare
Eva Neth, administrativ samordnare

Styrgruppen
Styrgruppen fungerar som ett arbetande och beslutande forum för projektet. Den breda representationen landstinget, de kommunala förvaltningarna och det nära samarbetet är funktionellt. Projektet har rapporterats vid landstingsfullmäktige och återkommande till landstingsledningen.

Delprojektledning
Alla delprojektledare inbjuds till informations-, och erfarenhetsutbyte samt uppföljning 1 gång per halvår.

Barnombud
En barnombudsorganisation finns sedan mer än 10 år och har genom proejtket fått en renässans. 250 personer har idag ett uppdrag som barnombud. Denna funktion finns både i landsting och i vissa kommuner. Vi samlas ett par gånger om året. Beskrivning av innehåll och organisation v g se barndialogens webbsida

Referensgrupp
En referensgrupp med ett 80-tal strategiska personer/funktioner från ett 40-tal arbetsplatser/organisationer i länet samlades vid ett upptaktsmöte i november 2012. Referensgruppen möjliggör en fördjupning och synkronisering av utvecklingsarbete/kompetenshöjning i länet. Exempel på företrädare; akutmottagningar, ambulansverksamhet, barn- och elevhälsa, BoE-enhet, barn och ungdomshälsa, BUP, bårhus, etiska rådet, familjecentraler, frivården, funktionshinderomsorg, förvaltningsledning sjukvård, Futurum, hjärtsjukvård, IVA, kvinnofrid, LSS, missbruksvården, barn-, kirurg-, onkolog och ortopedklinik, palliativ vård, patientinformation, primärvård, Qulturum, rehabsamordning, Regionförbundet FoU-rum, Rädda Barnen, räddningstjänst, sjukhusbibliotek, sjukhuskyrka, spädbarnsverksamhet, Teateri, vuxenpsykiatri, vuxenhabilitering, Vårsol, anhörigkonsulent, barnombud, folkhälsoplanerare, kuratorer inom specialistvård. Referensgruppen inbjuds till konferenser och kunskapslyft flera gånger under projekttiden och kan utvidgas utifrån de behov som uppstår i utvecklingsarbetet.

Administrativ support
Administrativ och ITsupport finns inom projektet. Stödresurser inom landstingets kansli; ekonomer, PA-team och informatörer backar upp barn som anhörigprojektet så som planerat.

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS