Bakgrund

Bild på lagklubba

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 5 kap. 7§, ska hälso- och sjukvården särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med:

• har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning
• har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada
• har ett missbruk av alkohol, annat beroendeframkallande medel eller spel om pengar
• utsätter eller har utsatt barnet, eller en närstående till barnet för våld eller andra övergrepp
• oväntat avlider

Lagen omfattar all hälso- och sjukvårdspersonal.

Senast uppdaterad 2022-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson