Barn som anhöriga i fokus när Länsunionen Kalmar län besökte Nka

Print screen som visar deltagare via Zoom.

Vid träffen medverkade Yvonne Hagberg, Josefine Göransson, Lennart Magnusson, Richard Ilett, Emmy Ahlstedt, Johanna Wyckman och Mattias Adolfson.

Tisdagen den 1 februari träffades Länsunionen i Region Kalmar län och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) digitalt för att prata om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Vid mötet berättade Nka om sin aktuella verksamhet och om vikten av att barn och unga som är anhöriga uppmärksammas och får stöd.

Länsunionen, som är den styrande koalitionen i Kalmar län, består av Socialdemokraterna, Centerpartiet samt Liberalerna. Vid det digitala besöket var regionråden Mattias Adolfson (S), Yvonne Hagberg (S), Emmy Ahlstedt (C) och Johanna Wyckman (L) närvarande. Lennart Magnusson, verksamhetschef för Nka, höll under träffen en presentation där han berättade om Nka:s uppdrag och om hur Nka sedan 2011 har arbetat med barn som anhöriga.

Under onsdagen behandlas slutbetänkandet "Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga" i regionstyrelsen och eftersom Nka har skrivit ett remissvar på betänkandet passade Lennart Magnusson på att lyfta Nka:s synpunkter. Nka stödjer utredningens förslag, men anser att det saknas ett tydligt barn som anhöriga-perspektiv.

– Allt för ofta idag när man ser att barn har problem utgår man från att problemet finns hos barnen, inte omgivningen och hur det påverkar. Men i själva verket är det kanske så att barnen har föräldrar, syskon eller andra närstående som har ohälsa på något sätt som påverkar barnen. Därför är det viktigt att man synliggör barn som anhöriga och unga omsorgsgivare, sa Lennart Magnusson.

Personal behöver uppmärksamma barnen

Han förklarade vidare att Nka ser att det finns behov av att arbeta mycket mer förebyggande än vad man gör idag. Det är även viktigt att barn som anhöriga och unga omsorgsgivares röster görs hörda. Inom hälso- och sjukvården är det också av stor vikt att personalen har ett familjeperspektiv och god samverkan med andra verksamheter, som socialtjänst och skola, för att tidigt kunna upptäcka barn som är i en utsatt situation.

Lennart Magnusson visar en Powerpoint-presentation.

Lennart Magnusson berättade om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare.

– När man möter en förälder på en vårdcentral, exempelvis en mamma med depression eller nedstämdhet, är det sällan man frågar om det finns barn i familjen. Barn till dessa vuxna har ofta själv en oro över föräldern, vad som kommer att hända och kring sin egen situation,sa Lennart Magnusson.

Påverkas på flera olika sätt

Att växa upp med en förälder som har en fysisk/psykisk sjukdom, missbruksproblem eller som oväntat avlider kan påverka barn på flera plan. Forskning visar bland annat att det är vanligare att dessa personer som unga vuxna själva vårdas inom psykiatrisk specialistvård och att det är vanligare med självmordsförsök inom den här gruppen. Många går inte ut grundskolan med fullständiga betyg och de löper ökad risk att drabbas av eget missbruk eller psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att tidigt se dessa barn och ge dem stöd.

– Det sociala livet kan påverkas genom att man hamnar i ett utanförskap. Man kanske inte vågar ta hem kamrater, man kanske blir mobbad eller utvecklar självskadebeteende. Vi kan också se att det är vanligare att dessa barn utvecklar missbruk och har försörjningsstöd, sa Lennart Magnusson.

Avslutningsvis lyfte han det europeiska forskningsprojektet ME-WE som Nka har varit koordinator för under flera år. Projektet hade som syfte att stärka unga omsorgsgivares resiliens, förbättra deras psykiska hälsa och välbefinnande, samt att motverka negativ påverkan av psykosociala och miljömässiga faktorer. Projektet är nu avslutat men det lever vidare i form av ME-WE-modellen, som består av stödgrupper och en app som riktar sig till unga omsorgsgivare.

Lennart Magnussons presentation följdes av frågor från de medverkande som även passade på att tacka för att Nka sammanställer och sprider kunskap om barn som anhöriga och stödjer arbetet inom området.

Text: Josefine Göransson

Senast uppdaterad 2022-02-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson