Hearings om Samsjuklighetsutredningens förslag

Illustration: Mattias Gordon

I april anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) två hearings för att ta del av andras synpunkter kring Samsjuklighetsutredningens betänkande: Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93).

Betänkandet överlämnades till Socialdepartementet den 25 november 2021. 

Med bakgrund av utredningen och att Nka är en remissinstans anordnar vi vid två tillfällen digitala hearings för personer/organisationer som tillsammans med oss vill diskutera och framföra synpunkter på utredningen ur ett anhörigperspektiv. Slutligt datum för remissvar är den 30 april 2022.

Vi anordnar digitala hearings följande datum och tider:
Onsdagen den 6 april, kl. 15.00-16.30 – anmäl dig här
Fredagen den 8 april, kl. 10.00-11.30 – anmäl dig här

Observera att anmälan är obligatoriskt för att få en länk till mötet! Länk skickas ut i nära anslutning till respektive hearing.

Vid dessa tillfällen medverkar från Nka: Lennart Magnusson verksamhetschef, Ingrid Lindholm, praktiker/möjliggörare, och Mats Ewertzon, forskare/möjliggörare

För mer information

Foto på Mats Ewertzon
Mats Ewertzon

Möjliggörare/forskare, Psykisk ohälsa

Mats Ewertzon är legitimerad sjuksköterska och filosofie doktor i medicinskvetenskap med inriktning hälso- och vårdvetenskap. Mats har i många år varit verksam inom psykiatrisk vård som sjuksköterska, utbildnings- och utvecklingsledare samt projektledare, och på senare år som lärare vid universitet och högskolor. Mats är affilierad forskare vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Stockholm.

Under åren har Mats genomfört flera studier rörande anhöriga till personer med psykisk ohälsa, med särskilt fokus på deras livssituation och erfarenheter av kontakten med psykiatrisk vård. Avhandlingen "Familjemedlem till person med psykossjukdom: bemötande och utanförskap i psykiatrisk vård" har sitt fokus på anhörigas erfarenhet av bemötandet från vårdpersonal och dess betydelse för eventuell känsla av utanförskap gällande vården. I avhandlingen utvecklades ett frågeformulär, Family Involvement and Alienation Questionnaire, vilket är under utveckling för anpassning till flera vårdområden.
Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2022-03-03 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson