Nka:s yttrande gällande förslaget till en äldreomsorgslag

En äldre man sitter i en rullstol i en korridor.

Foto: Symbolbilder

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har lämnat ett remissvar gällande förslaget till en äldreomsorgslag. Nka menar att utredningens betänkande (Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer) är av stor betydelse för anhöriga då denna grupp står för en omfattande andel av den vård och omsorg som ges till äldre personer.

Nka:s remissvar utgår från ett anhörigperspektiv då verksamheten anser det viktigt att uppmärksamma hur anhöriga kan komma att påverkas av de rekommendationer och förslag som utredningen har lämnat.

I betänkandet står det att många anhöriga anser att vården och omsorgen brister i samordningen. Detta kan leda till att den som är anhörig får lägga mycket tid och arbete på samordning och koordinering av insatser för sin närstående. En förbättrad samverkan mellan olika aktörer inom vården och omsorgen beskrivs därför som viktig, inte bara för den närstående utan också för den som är anhörig. I betänkandet betonas även vikten av att anhöriga får information om sin närståendes vård och omsorg – i den mån det är möjligt. Utredningen understryker också att anhörigas insatser ska vara frivilliga och att ansvaret för äldreomsorgen ytterst ligger hos kommunens socialtjänst.

Nka välkomnar utredningens problem- och behovsbeskrivning avseende anhörigas situation och vill poängtera att utredningens beskrivning kring att anhörigas insatser ska vara frivilliga går i linje med den svenska nationella anhörigstrategin. Nka ser också positivt på utredningens förslag om ett ökat fokus på vården och omsorgen för äldre personer och ett tydligare uttalat ansvar för stöd till anhöriga. Utredningens förslag om en förstärkt hälso- och sjukvårdskompetens på ledningsnivå är också något som välkomnas av Nka. Likaså föreslår Nka en förstärkt anhörigkompetens på ledningsnivå.

Även om Nka ställer sig positiva till att vården och omsorgen om äldre personer uppmärksammas och utvecklas, är Nka tveksamma till om de föreslagna åtgärderna får avsedd effekt genom instiftande av en ny lag. Nka menar att det finns skäl att snarare överväga en förstärkning och ett förtydligande i Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Patientsäkerhetslagen än införande av en ny lagstiftning. En ny lag byggd på ålder riskerar gränsdragningar där behov får ställas sekundärt till ålder vid en första bedömning. Detta drabbar inte bara de äldre själva utan även deras anhöriga, som är i stort behov av att vården och omsorgen för deras närstående fungerar väl utan problem med gränsdragningar och samordning.

I betänkandet förtydligar och föreslår utredningen att vården och omsorgen om äldre personer ska vara personcentrerad, förebyggande och hälsofrämjande, samt att insatser ska utformas genom delaktighet och inflytande av den enskilda. Nka instämmer i förslagen men vill även se att anhöriga omfattas av förslagen och därmed görs delaktiga i vården och omsorgen av den närstående – om det inte är uppenbart olämpligt eller att den närstående motsätter sig det.

Läs Nka:s remissvar

Läs betänkandet Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Senast uppdaterad 2022-12-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson