Förskolan

Materialet nedan är tänkt som ett stöd i förskolans arbete med att erbjuda barn med allvarliga svårigheter hemma ett trygghetsskapande komplement till hemmet. Förskolan tar därigenom sitt kompensatoriska uppdrag, som är formulerat i 1 kap.4§ Skollagen (2010:800).

Målgrupp
Förskolechefer och pedagoger/förskollärare och övrig personal i förskolan samt i övrig pedagogisk omsorg.

Upplägg
Materialet innehåller korta texter och länkar till både skriftligt material och film som underlag till reflektion och diskussion. Tanken är att personal ska gå igenom det gemensamt, men man kan också göra det enskilt för att sedan ha en gemensam reflektion och diskussion. Det kan med fördel delas upp på flera tillfällen.

Senast uppdaterad 2021-01-13 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson