Lex Lilla hjärtat: Regeringen föreslår fem lagändringar

I lagrådsremissen "Barnets bästa när vård enligt LVU upphör – lex Lilla hjärtat" föreslår regeringen nu fem lagändringar för att stärka principen om barnets bästa och för att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

Det första förslaget innebär att det införs en ny bestämmelse om att vården inte får upphöra förrän de omständigheter som föranledde omhändertagandet har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt. Det föreslås också att det ska införas en skyldighet för socialnämnden att alltid överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud.

– Redan idag har socialnämnden möjlighet att använda sig av flyttningsförbud, men det görs sällan. Ett exempel på när flyttningsförbud kan användas är när ett barn vistats lång tid i ett familjehem och har hunnit få så starka band till familjehemmet att det måste ifrågasättas om inte barnet bör bo kvar där, sa socialminister Lena Hallengren i samband med att hon presenterade förslagen under en pressträff på onsdagen.

Övervägandet om flyttningsförbud måste dokumenteras och socialtjänsten måste motivera det ställningstagande som de har kommit fram till. Regeringen föreslår samtidigt att socialnämndens skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning tidigareläggs från tre år till två år.

Regeringen föreslår också en ny uppföljningsskyldighet, vilket innebär att socialnämnden ska följa upp situationen efter att en placering har upphört.

– Vid uppföljningen får socialnämnden ta de kontakter som behövs, konsultera sakkunniga och även samtala med barnet utan vårdnadshavarens samtycke eller utan att vårdnadshavaren är närvarande, sa socialminister Lena Hallengren.

Slutligen föreslår regeringen att socialnämnden får möjlighet att besluta om att vårdnadshavare och föräldrar ska lämna drogtester inför umgänge och inför prövningen av om vården ska upphöra. Regeringen avser också att ge socialstyrelsen i uppdrag att ta fram stöd för hur man ska tillämpa de nya bestämmelserna.

Regeringen kommer att fatta beslut om lagrådsremissen under torsdagen. Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Klipp från Nyhetsmorgon

Bakgrunden till att lagstiftningen kallas lex Lilla hjärtat är fallet med flickan Esmeralda, som kallades Lilla hjärtat. Esmeralda hittades död hos sina biologiska föräldrar en tid efter att de hade fått tillbaka vårdnaden om henne. Under onsdagsmorgonen medverkade Lilla hjärtats familjehemsmamma Melinda Jacobs och socialminister Lena Hallengren i TV4:s nyhetsmorgon där de pratade om lex Lilla hjärtat.

Se klippet från Nyhetsmorgon

Senast uppdaterad 2022-02-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson