Samråd om anhöriga på arbetsmarknaden

Bild på panel

Den 26 oktober 2018 hölls en konferens på Christiansborg slott i Danmark – Samråd om anhöriga på arbetsmarknaden. Elva ideella organisationer stod för arrangemanget och gästade konferensen tillsammans med danska politiker och arbetsgivarföreningar. Ingela Furenbäck från Nka var inbjuden för att presentera situationen för anhöriga som kombinera omsorgsgivande och arbete utifrån ett nordiskt perspektiv.

Dagen speglade den utvecklingsfas som håller på att ske för anhöriga i Danmark och innehöll presentationer som sedan följdes av tre konkreta förslag till förändringar samt en paneldebatt med representanter från politiker, arbetsgivare och ideella organisationer.

Professor Bent Greve, Roskilde Universitet presenterade situationen utifrån en dansk studie och Ingela Furenbäck, forskare/möjliggörare på Nka presenterade situationen utifrån ett nordiskt perspektiv. Presentationen pekade på konsekvenser av att anhöriga kombinerar omsorgsgivande och förvärvsarbete men också vilket stöd som skulle kunna vara lämpligt och möjligt samt om NKA:s verksamhetsidé och arbete med anhörigfrågor. Anhöriga tar ofta ett stort ansvar för äldre, sjuka och personer som har funktionshinder. Detta trots att de anhöriga inte har något formellt ansvar för detta utan det är den lokala myndighetens skyldighet att tillhandhålla vård efter behov. Det är en ökad trend med anhörigomsorg och en minskad omsorg i den offentliga sektorn för äldre och personer med funktionsnedsättning. Forskning visar ett genomgående negativt samband för den anhöriga som har ett omfattande omsorgsansvarig, och detta särskilt för kvinnor. Exempel på konsekvenser är att den anhöriga får gå ner i arbetstimmar vilket leder till låg lön, avbrott, kan inte satsa på karriär och svårt att satsa på sitt ordinarie arbete. Detta leder till risker för den anhöriga som överarbete, stress, utmattning och sjukskrivning. Det innebär även risker för arbetsgivaren som frånvaro och sämre produktivitet. Om arbetsgivaren gör arbetsplatsen mer anpassad för anhöriga, som har ett omvårdnadsansvar, genom tillexempel beredskap för frånvaro och flexibilitet kan risken minskas för alla parter, menar Ingela Furenbäck.

Bild på Ingela Furenbäck, Nka

Ingela Furenbäck, Nka

Tre konkreta förslag för att stödja de danska anhöriga presenterades på konferensen av de olika organisationerna och diskuterades i en paneldebatt. Det första förslaget var flexibel hemhjälp och vårdtid som innebar att det ges möjlighet att dela omsorgen av personlig vård mellan den kommunala/privata omsorgsverksamheten och en familjemedlem som ska leda till ledighet för den anhöriga. Det andra förslaget var anhörigdagar, som innebar att det ska finnas lagstiftade anhörigdagar, som den anhöriga får ta ledigt från sitt arbete för att ge omsorg till den närstående. Det sista förslaget var bättre möjlighet till avlösning, vilket skulle innebära att revidera instruktioner till lagen, så att det tydligt framgår att den anhöriga har möjlighet till avlastning, för att förbli frisk och upprätthålla egna sociala och arbetsmässiga relationer.

Fyra representanter från föreningarna som också är huvudarrangörer från konferansen; Lea Mink Staugaard, socialrådgivare, Parkinsonföreningen i Danmark, Dorthe Boss Kyhn, journalist, moderator på Høringen, Marie Jensen, chefkonsulent, Ældre Sagen och Marie Lensturp, Formand, Pårørende i Danmark var alla eniga om hur situationen och problem ser ut i Danmark i dag. - Problemet är att kollegorna på
arbetsplatser inte har någon förståelse för de anhöriga och deras situation, vilket leder till konflikter på arbetsplatsen. Ett annat problem är att anhöriga inte har möjlighet till fritid eller annat umgänge då de ständigt jobbar eller hjälpte den närstående. Detta menade de leder till såväl stress som sjukdom för den anhöriga. I framtiden skulle de vilja se en ökad förståelse och acceptans bland kollegorna i arbetslivet. Vidare vill de synliggöra det omsorgsarbete som de anhöriga gör och de vill att det ska vara lika självklart och accepterat med vård till närstående som det är med barnomsorg.

Bild på Marie Lensturp

Marie Lensturp, Formand, Pårørende i Danmark

Marie Lenstrup ser Sverige som en inspiration kring hur vi jobbar med anhöriga till närstående, att Sverige har Nka som en resurs vilket är något hon skulle vilja att de i Danmark skulle kunna efterlikna.
Flera av deltagarna var nyfikna på den svenska modellen med anhörigkonsulenter som deras utbredning och uppdrag och ville veta mer om detta. De har startat något likande i Danmark och vill nu söka kontakt för inspiration och möjlighet till samarbete. Det fanns även intresse för forskarnätverk för barn som anhöriga samt för Nka:s anhörigstrategi. Det var ett stort mediepådrag som startade kl 6 på morgonen då Marie Lenstrup blev intervjuad i direktsändning i en tv-soffa för TV2.

 

Lea Mink Staugaard, Marie Jensen, Dorthe Boss Kyhn

Text och foto: Tora Olsson

Publicerad 2019-05-21

Senast uppdaterad 2021-10-12 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson