Nätverket för idéburna organisationer - barn som anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har i uppdrag av Socialstyrelsen att bidra till stöd så att närståendes svårigheter inte inkräktar på barns hälsa, utveckling och skolgång.
I linje med detta, anordnar Socialstyrelsen och Nka regelbundet nationella nätverksträffar för idéburna organisationer som arbetar inom området barn som anhöriga.

Det huvudsakliga syftet med träffarna är att stärka stödet till barn som anhöriga, vilket bland annat sker genom erfarenhetsutbyte, diskussioner och kunskapsinhämtning.

Nätverket bildades år 2013 och riktar sig till alla idéburna organisationer i Sverige som arbetar med stöd till barn som anhöriga. Nätverksträffarna äger rum en gång per år.”

Länkar till idéburna organisationer

Idéburna organisationer BSA Webbadresser

Anhörigas riksförbund

https://anhorigasriksforbund.se/

Attention

https://attention.se/

Blå bandet

https://www.blabandet.se/

BRIS

https://www.bris.se/

Bräcke diakoni

https://brackediakoni.se/

Bufff

https://bufff.se/

Can

https://www.can.se/

Demensförbundet

https://www.demensforbundet.se/

Erikshjälpen

https://erikshjalpen.se/

Vändpunkten ersta diakoni

https://www.erstadiakoni.se/

Fasföreningen

https://www.fasportalen.se/om-oss/fas-foreningen/

Frälsningsarmén

https://www.fralsningsarmen.se/

Hela Människan

https://helamanniskan.se/

Junis

https://www.junis.se/

Friskfri

https://www.friskfri.se/

Maskrosbarn

https://maskrosbarn.org/

NSPH: Nationell samverkan för psykisk hälsa

https://nsph.se/

Pelikan

https://pelikanen.se/

Randiga huset

https://www.randigahuset.se/

RHS: Riksförbundet Huntingtons sjukdom

https://huntington.se/

Räddningsmissionen

https://raddningsmissionen.se/

Röda korset

https://www.rodakorset.se/

SBU: Sveriges Blå Bands ungdom

https://sverigesblabandsungdom.se/

Schizofreniförbundet

https://schizofreniforbundet.se/

Spes

https://spes.se/om-spes/

Strokeförbundet

https://strokeforbundet.se/

Stödgruppledarnas förening

https://gruppledarforening.se/

Team Tilia

https://teamtilia.se/

Trygga barnen

https://tryggabarnen.org/

Trygga vuxna

https://www.tryggavuxna.org/

UNF: Ungdomens nykterhetsförbund

https://www.unf.se/

Ungcancer

https://ungcancer.se/

   
Övrigt  
Stiftelsen Allmänna barnhuset (Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse.)

https://allmannabarnhuset.se/

   

Nadio (Företaget Nadio Scandinavia AB arbetar sedan år 2008 med digitala tjänster för målgruppen anhöriga.)

https://nadio.se/

Eleonoragruppen (Eleonoragruppen är en privat samtalsmottagning, i Linköping. Tar emot barn från 4-års ålder, ungdomar och vuxna. Man kan komma till Eleonoragruppen om man själv eller en närstående drabbats av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld samt vid uppslitande skilsmässor/separationer. Det kan också vara andra typer av kriser eller trauman.) 

http://www.eleonoragruppen.se/

Kuling.nu (en mötesplats för dig som lever med en förälder med psykisk sjukdom. Kuling.nu är också en informationssida.)

http://www.kuling.nu/

För mer information och kontakt

Foto på Johanna Miranda  Sköld
Johanna Miranda Sköld

Möjliggörare/praktiker, Barn som anhöriga

Senast uppdaterad 2023-04-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson