Bräcke projekt Lipödem

Projekt Lipödem pågick mellan 2019 och 2022 och syftade till att sprida information om diagnosen Lipödem. Målet med projektet var att öka kunskapen och förståelsen om lipödem för att de som är drabbade ska få bättre hjälp och stöd.

Projektet pågick under tre och ett halvt år och hade som målsättning att:

• Samla och kanalisera kunskap och erfarenheter samt skapa rekommendationer för vård och behandling.
• Sprida information om lipödem.
• Ta fram verktyg för stöd till personer med lipödem, anhöriga och vårdpersonal.
• Synliggöra diagnosen Lipödem för politiker, allmänhet och beslutsfattare.
• Stimulera till forskning.

Projektet är nu avslutat men erfarenheterna och kunskapen som samlades under projekttiden lever vidare på kunskapsplattformen Allt om Lipödem (www.alltomlipodem.se). Här kan både drabbade och personer som möter personer med lipödem hitta information och råd.

Projektet drevs av Bräcke diakoni i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), Svenska Ödemförbundet (SÖF) och Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms län. Projektet finansierades av medel från Allmänna Arvsfonden.

Läs mer om projektet på Bräcke diakonis webbplats

Senast uppdaterad 2023-02-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson