Songlines – ett kulturprojekt för unga som flytt

En person som spelar på en gitarr

I början av 2017 år startade projektet Songlines med syftet att skapa goda förutsättningar för unga människor som flytt och få dem att utvecklas och att känna ansvar och delaktighet i samhället. I Songlines får ungdomarna möjligheten att delta i och arrangera musik- och kulturverksamheter.

I Sverige finns det många barn och unga som flytt från andra länder. Många av dem har kvar sina föräldrar i sina hemländer och kan betraktas som barn som anhöriga och unga omsorgsgivare i den meningen att de inte sällan till stor del upptas av oro för hur deras nära anhöriga har det. Kanske också med målsättningen att så snart som möjligt hjälpa sina anhöriga. För den som lämnat sin familj finns det ett stort behov av trygghet och stöd. Att få bli del av en ny gemenskap som skulle kunna kallas för den sociala familjen. I mitten av januari i år startade Songlines. Ett treårigt, nationellt Arvsfondsprojekt som ligger under fredsmusikorganisationen JMS och ensamkommandeföreningen SEF.

Den sociala familjen

I Songlines får unga människor som flytt delta i och arrangera kultur- och musikverksamheter med syftet att de ska utvecklas och känna ansvar och delaktighet i samhället. Kalmar är en av sex pilotregioner i landet.
– Unga på flykt har många smärtsamma upplevelser med sig. De väntar på besked från Migrationsverket och lever egentligen under obarmhärtigt stor press. Att göra de här aktiviteterna tillsammans känns angeläget. Om vi, genom musik och kultur kan bidra till att vara den sociala familjen så känns det fantastiskt, säger Helena Isaksson, mångårig journalist med fokus på frågor som har med mänskliga rättigheter att göra och lokal projektledare för Songlines i Kalmar.

Lyssna och förstå

I de regioner där Songlines verkar är målsättningen att projektet ska nå minst 250 unga nyanlända. En stor del av verksamheten handlar om att lyssna och skapa förståelse för vilka behov som finns och hur ungdomskulturvärlden kan nå, möta och engagera nyanlända – i synnerhet ensamkommande ungdomar. Att ha en plats att komma till är en bra utgångspunkt för att starta många aktiviteter.
– Det viktigaste vi kan ge är att dela med oss av våra nätverk och vår kunskap så att ungdomarna kan få bra kontakter, vänner och förstå hur samhället fungerar. Den som saknar ett naturligt nätverk genom sin familj, behöver bra och trygga vuxna omkring sig som kan hjälpa till med saker. Därför bygger vi gärna vår verksamhet kring mötesplatser, säger Helena Isaksson.

Skapa trygghet

Till mötesplatsen bjuder Songlines in studieförbund för musik och kulturcirklar och andra samhällsaktörer. I Kalmar är familjekörsverksamheten en av de tillgängliga aktiviteterna. Kören använder sig av metoden "Side by side" som handlar om att jobba över generationsgränser och nationella gränser.
– Vi kommer att börja med en sång på dari som många unga kan. Vi fortsätter sedan med andra språk. Genom att bjuda in till sång på hemspråket skapar vi en möjlighet till jämlikt utbyte där vi lär oss av varandra. För den som flytt är det viktigt att ha tillgång till egen kultur. Hemlandstoner och smaker skapar trygghet. När man är trygg har man möjlighet att lära sig nya saker och ta in nya intryck. Det blir också internationellt intressant eftersom ungdomarna kommer från olika länder och inte känner till varandras kulturer innan. Och det blir också jättespännande för oss och våra samverkansparter, säger Helena Isaksson

På rätt väg

Efter projekttidens slut ska verksamheten dokumenteras i metodbok, filmer och material.
– Eftersom vi hela tiden försöker titta på vad forskningen säger och vilka metoder som funkar så känns det som att vi är på rätt väg även om vi har mycket kvar att lära. Mycket handlar om att lyssna på vad ungdomarna vill, att låta dem arbeta med sina kulturella uttryck och dela med sig av dem. Att hitta gemenskapen i mötesplatser och knyta många, bra människor till den och bilda ett skyddande nätverk där ungdomarna själva kan välja vilka personer som blir viktiga för dem. Musik och kultur är språk som vi kan mötas i, säger Helena Isaksson.

Kontakt:
Helena Isaksson. E-post: helena@helenaisaksson.se

Webbplats:
www.arvsfonden.se/projekt/songlines

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson