Om vårt uppdrag

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Linnéuniversitetet har i uppdrag av Socialstyrelsen att leda ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller oväntat avlider.

Uppdraget omfattar att vara en resurs för att fortsatt stödja utvecklingsarbetet för stöd till barn som anhöriga och långsiktigt arbeta med kunskapsproduktion, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte, systematisk uppföljning och lärande nätverk. Uppdraget utgår ifrån att hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar att särskilt beakta barn och ungas behov av information, råd och stöd (Hälso- och sjukvårdslagen kap. 5 § 7). Uppdraget omfattar implementering av stödet till barnen och föräldrarna inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola och skola och att upprätthålla och utveckla information på hemsidan.

Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte

Nka arbetar med kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte via webbplats, nyhetsbrev, regionala mötesdagar, webbinarier, konferenser och blandade lärande nätverk. Nka arbetar med kunskapsöversikter och rapporter inom området, och leder fyra olika nätverk inom området; Forskarnätverket Barn som anhörigaIdéburna organisationer inom området Barn som anhörigaAnhörigkonsultnätverket Barn som anhöriga och Regionnätverket Barn som anhöriga i samarbete med Socialstyrelsen.

Ändamålsenligt stöd

Nka:s uppdrag är en del i det nationella uppdrag som Socialstyrelsen har fått av regeringen med att stärka stödet till barn som anhöriga, i enlighet med regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Skr. 2015/16:86), den så kallade ANDT-strategin. Socialstyrelsen har utifrån regeringsuppdragen bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete under hela perioden 2011–2020, i nära samarbete med Nka och andra nationella och regionala aktörer. Nka:s nuvarande uppdrag sker i samverkan med Socialstyrelsen och Linnéuniversitetet. Målet är att verka för att barn och unga i målgruppen får ett ändamålsenligt stöd.

Senast uppdaterad 2021-01-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson