Nka:s yttrande gällande samsjuklighetsutredningens betänkande

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har lämnat ett remissvar avseende betänkandet ”Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet" (SOU 2021:93). Nka:s bedömning är att reformen kommer ha stor påverkan på anhörigas situation och ser därför glädjande på att anhörigperspektivet lyfts i betänkandet.

Nka är positiva till att såväl personer med samsjuklighet som anhöriga har haft möjlighet att delta i utredningens arbetsprocess och att det tillsammans med dem har tagits fram målbilder för att visa vad som ska uppnås av samhället. För att nå en mer generaliserbar hållning till målbilderna hade Nka önskat att dessa stärkts med vad som framkommit i andra utredningar och forskning.

Ur ett anhörigperspektiv ser Nka att det är av stor betydelse att insatser sker samordnat. Nka är därför positiva till förslagen gällande styrning, samordning och ett mer renodlat uppdrag för huvudmännen. Ett samlat ansvar kan innebära ett indirekt stöd för anhöriga då anhöriga i många fall tar ansvar för att koordinera att personer med samsjuklighet ska få behandling och stöd. 

Enligt Nka är det viktigt att anhörigperspektivet finns med i alla delar och på alla nivåer i förändringsprocessen vid utveckling av insatser gällande samsjuklighet. Nka ser positivt på förslaget om att hälso- och sjukvårdens roll vid anhörigstöd ska vidare utredas. Likaså på förslaget om ett förtydligande i Socialtjänstlagen (SoL) gällande ansvaret för stöd till anhöriga till personer med skadligt bruk eller beroende. Nka önskar dock att det i lagen förtydligas att stödet till anhöriga också omfattar barn och ungdomar.

Likväl anser Nka att det är viktigt att socialtjänsten har en fortsatt roll för att verka för trygga och goda uppväxtförhållanden och menar att detta är ett område som behöver förstärkas. Barn och ungdomar som växer upp i familjer där det förekommer skadligt bruk och beroende kan ta ett allt för stort ansvar för att stödja sina vuxna familjemedlemmar. Dessa barn utgör därför också en riskgrupp för framtida psykisk ohälsa, skadligt bruk och beroende, samt riskerar andra sociala konsekvenser som exempelvis sämre skolresultat än andra barn.

I slutet av remissvaret föreslår Nka att regionernas ansvar för stöd till anhöriga förtydligas enligt HSL och därigenom att stödet kompletterar socialtjänstens stödinsatser. Nka erbjuder sig också att vara behjälpliga med kunskapsstöd i processen från beslut till reformens genomförande, samt föreslår att regeringen gör en överenskommelse med Nka att i samverkan med organisationer inom anhörigområdet utveckla utbildningar och medverka i projekt med syfte att implementera ett anhörig- och familjeperspektiv.

I Nka:s remissvar kan du läsa mer om kompetenscentrumets synpunkter på betänkandet.

Läs Nka:s remissvar på regeringskansliets webbplats

Senast uppdaterad 2022-06-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson