Sammanhållen samverkan kring de yngsta barnen vid psykisk sjukdom, beroendeproblem, eller när våld har identifierats hos föräldern

Flera av de statsbidrag som fördelades under 2018–2020 inom överenskommelserna för att öka tillgängligheten till barnhälsovård för barn, utvecklade arbetssätt för att stärka stödet runt de yngsta barnen i dessa situationer.

Dalarna utvecklar en strukturerad samverkansmodell mellan regionen och kommunen, som ska ge ett sammanhållet stöd till familjer, från graviditet och familjebildande till senare delar av föräldraskapet. VIB, Very important babies-en samverkansgrupp som erbjuder stöd till familjer med psykosociala svårigheter som riskerar barns hälsa eller att barn far illa. Den består av en plan för vården till den födande föräldern under graviditet och förlossning samt för barnet, och samverkan inom ett tvärprofessionellt konsultationsteam, psykiskt ohälsoforum POF, för gravida med svår psykisk sjukdom och eller problematik med skadligt bruk. 

Lisa Wolgast, samordnande MBHV-psykolog och Kristin Lindblom, Barnhälsovårdsöverläkare, Region Dalarna. 

Region Jönköpings län har inrättat ett barnskydds team med uppgift att stödja regionens personal med kunskap och stöd om hur professionen kan agera när barn far illa eller riskerar att fara illa. Teamet består av en specialistsjuksköterska, en socionom och en läkare som ger stöd i form av bl.a. utbildningar och enkäter och uppföljning. Ett mål är att insatsen ska göra att personal som möter barn blir bättre på att tidigt upptäcka behov av stöd eller skydd. 

Elizabet Muhic, Utredare/specialistsjuksköterska, Maria Birgerheim, distriktsläkare, Elinor Petersson, kurator, Barnskyddsteamet, Barnrätt, Region Jönköping. 

Senast uppdaterad 2022-09-26 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson