Pressmeddelande från Eurocarers: Uppmaning att agera för en jämställd anhörigomsorg i Europa

Logga för European Carers Day

Omsorgen ska vara delad och rättvis

Inför årets europeiska anhörigdag vill Eurocarers och dess medlemmar, däribland Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), uppmana till åtgärder i Europa och Sverige för att ta itu med ojämställdheten bland anhöriga som ger vård och omsorg till en närstående.

I EU utförs 80 procent av all vård och omsorg av informella omsorgsgivare, det vill säga anhöriga. Över hälften (59 procent) av de anhöriga som är 18 år eller äldre är kvinnor. Omsorgsgivandet riskerar att påverka dessa personers hälsa, karriär och ekonomi negativt.

Även i Sverige är det något vanligare att kvinnor ger vård och omsorg till en närstående än att män gör det. Kvinnor ger också generellt sett mer omfattande vård och omsorg än vad män gör. Ny forskning från Nka och Linnéuniversitetet, där man har undersökt hur situationen ser ut för yrkesverksamma anhöriga i Sverige och vilka skillnader det finns mellan kvinnor och män, visar dessutom att yrkesverksamma kvinnors insatser för närstående i större utsträckning utförs på egen hand och oftare upplevs som mer krävande och ett hinder för arbete, studier och karriär.

Yrkesverksamma kvinnor i EU lägger i snitt 22 timmar i veckan på obetalt omsorgsarbete, medan motsvarande tid bland yrkesverksamma män är mindre än tio timmar i veckan. Tiden som anhöriga lägger på att vårda, hjälpa och stötta sina närstående beräknas dessutom öka till följd av covid-19-pandemin. Detta får negativa konsekvenser för kvinnors möjligheter till sysselsättning och deras arbetstider. Ett långvarigt ansvar för vård av närstående tenderar att förvärra löne- och pensionsskillnaderna mellan könen – som redan existerar till följd av omsorg om de egna barnen.

Eftersom det finns skillnader i hur mycket omsorg som kvinnor och män ger till närstående, finns det också skillnader i vilket stödbehov de har. Kvinnor upplever större problem med sin psykiska hälsa än män gör (54 procent respektive 46 procent) och fler kvinnor än män anser att det behöver erbjudas fler stödinsatser kopplat till psykisk hälsa och välmående (54 procent respektive 46 procent).

Forskning från The European Institute for Gender Equality (EIGE) visar att fördelningen av omsorg och ansvar i hemmet bland kvinnor och män tillhör ett av de mest problematiska områdena inom EU när det gäller jämställdhet.

Jämställdhet är en av grundprinciperna inom EU, trots det är det ännu inte verklighet. Det finns fortfarande behov av fler och bättre åtgärder för att minska jämställdhetsgapet inom anhörigomsorg. Detta genom att adressera bristen på integrerade policyer som stödjer informell omsorg och kvalitativa, tillgängliga och överkomliga stödtjänster, samt genom att försäkra att anhörigskapet kan kombineras med sysselsättning och social integration. Den kommande Europeiska anhörigstrategin syftar till att belysa dessa problem och stärka jämställdheten och den sociala rättvisan.

”Vi fokuserar på att ta itu med könsskillnader inom anhörigomsorg, eftersom vi vill omforma och omfördela anhörigas omsorgsansvar så att kvinnor får mer frihet, bättre anställningsmöjligheter och inkomst. Vi hoppas att den Europeiska anhörigstrategin blir ett steg i rätt riktning”, säger Stecy Yghemonos, direktör för Eurocarers, i en kommentar och tillägger: ”Vi kommer alla, vid någon tidpunkt i våra liv, vara anhöriga. Vid årets europeiska anhörigdag vill vi därför öka medvetenheten om hur situationen ser ut och gå samman för att skapa förändring och bättre stöd för anhöriga”.

En omfördelning av ansvaret mellan män och kvinnor, såväl som mellan familjen och staten, har blivit mer kritiskt och brådskande än någonsin tidigare. Det här årets europeiska anhörigdag kommer att fokusera på jämställdhet och arbeta för ett rättvist och delat omsorgsansvar.

Mer information om den europeiska anhörigdagen hittar du på Eurocarers webbplats

Stecy Yghemonos medverkar vid Nka:s webbinarium den 6 oktober, kl. 10.00-12.00. Vid webbinariet kommer vi att belysa situationen i Sverige och Europa. Passa på att anmäla dig till webbinariet redan nu – här hittar du mer information och länk till anmälan

Texten i pressmeddelandet är översatt till svenska av Nka.

Eurocarers och Nka:s logga

Referenser:

Eurocarers. Position Paper. The Gender Dimension of Informal Care. December 2021. https://eurocarers.org/publications/the-gender-dimension-of-informal-care/

Eurofound. European Working Conditions Survey. https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015

Embracing Carers. The Carer Well-Being Index. 2021. I: Rising Demands. https://www.embracingcarers.com/en/home/carerfacts/carer-well-being-index.html

The European Institute for Gender Equality. Gender Inequalities in Care and Consequences for the Labour Market. 2021. https://eige.europa.eu/publications/gender-inequalities-care-and-consequences-labour-market

Embracing Carers. The Carer Well-Being Index. 2021. IV: Inequities Impacting Carers Around the World. https://www.embracingcarers.com/en/home/carerfacts/carer-well-being-index.html

The European Institute for Gender Equality. Gender Equality Index 2020: Key findings for the EU. Gender Equality Index 2020: Key findings for the EU | European Institute for Gender Equality (europa.eu)

Senast uppdaterad 2022-09-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson