Utbildnings- och informationsmaterial

På denna sida tipsar vi om utbildningar och informationsmaterial som berör området psykisk ohälsa.

Anhörigfoldern "Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp" 
Foldern Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp innehåller kortfattad information om vem som är anhörig, vilka stödformer som kan erbjudas och hur man når stödet. I foldern betonas också att anhörigas insatser alltid ska bygga på frivillighet. På folderns baksida finns det möjlighet för kommuner, regioner och intresseorganisationer att gemensamt komplettera med lokala kontaktuppgifter.

Huskurer för psykisk hälsa
SKR har i samarbete med Nka och NSPH tagit fram informationsbladet Fem huskurer för psykisk hälsa – för anhöriga och personer med psykisk ohälsa. Huskurerna ska hjälpa människor att stärka sin egen psykiska hälsa med enkla knep. 

Webbutbildningen Trialog – Att se anhöriga som samspelare
Denna webbutbildning vänder sig till dig som jobbar med vuxna personer med psykisk ohälsa och som kommer i kontakt med deras anhöriga. Syftet med utbildningen är att underlätta för professionella att samspela med viktiga anhöriga som finns bredvid den som tar emot vård eller omsorg.

Webbprogrammet Vuxensyskon i fokus
I detta webbprogram möter du vuxensyskon (personer som har syskon med behov av extra stöd till följd av psykisk ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning) i olika livssituationer. Här ges också möjlighet att reflektera över teman som ansvar, känslor, skuld, relationer och integritet. 

Överenskommelse: Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 2021-2022

Överenskommelser: Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Senast uppdaterad 2022-07-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Josefine Göransson