Bris årsrapport: Om barns utsatthet för våld

Bris publicerade nyligen sin årsrapport för 2021. Rapporten fokuserar särskilt på barns utsatthet för våld – både i det egna hemmet, på nätet, i skolan och i offentligheten. Förutom att lyfta barns röster och forskning i ämnet ger Bris också förslag på hur samhället kan ge barn en tryggare uppväxt.

Under förra året hade Bris över 41 000 samtal med barn via chatt, telefon och mail. De vanligaste ämnena som lyfts vid kontakt med Bris är psykisk ohälsa, familj och familjekonflikter, samt våld, övergrepp och kränkningar. Under 2020-2021 ökade särskilt samtalen om ätstörningar, självmord, självdestruktivitet, ångest och sexuella övergrepp.

– De senaste åren har samtalen till Bris från barn om våld, övergrepp och kränkningar eskalerat. De drabbas själva, har sett det ske eller de känner någon som drabbats. Våldet är en realitet i många barns liv och påverkar deras psykiska hälsa. Det är tydligt att Sverige inte når upp till ambitionen om en uppväxt fri från våld. Detta leder till oöverblickbara konsekvenser för barn och för samhället som helhet. Vi som samhälle måste göra mer och bättre inom området, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i ett pressmeddelande

Bris skriver i rapporten att det finns vissa omständigheter som ökar eller minskar risken att barn ska utsättas för våld. Risken att utsättas ses vara större om man exempelvis bor i en familj med dålig ekonomi, med föräldrar som är i konflikt om vårdnad, boende och umgänge, eller om man själv har en funktionsnedsättning. Föräldrars missbruk, psykisk ohälsa, stress och oro är också kända riskfaktorer.

I samtal med Bris berättar barn om hur våldet påverkar den psykiska hälsan, skolprestationer, relationer och framtidstron. Många barn väljer att inte berätta om sin situation för någon vuxen, vilket gör att de inte heller får något professionellt stöd eller skydd från våldet. Många har svårt att lita på att vuxna kommer att hjälpa en och en del barn berättar att de har försökt att få stöd från vuxna men att det inte har gjort någon skillnad.

I rapporten lämnar Bris flera rekommendationer för förbättring:
• Agera för varje barns rätt till en trygg uppväxt – stärk insatserna för att skydda barn
• Öka vuxnas kunskap om våld
• Säkerställ en bred nationell strategi mot våld mot barn
• Utanförskap måste brytas för en uppväxt fri från våld
• Rusta aktörer som möter barn
• Stärk kompetensen i rättsväsendet
• Öka kunskapen om sambandet mellan våld och psykisk ohälsa
• Följ upp pandemins konsekvenser

Läs eller ladda ner rapporten

Senast uppdaterad 2022-03-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson