Goda exempel på samverkan ska utveckla stödet till anhöriga

Foton på deltagarna i webbinariet.

På webbinariet medverkade personer från olika delar av Sverige för att dela med sig av goda exempel på samverkan.

Sju goda exempel på samverkan i anhörigfrågor presenterades vid det webbinarium som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) bjöd in till i mitten av mars. Under webbinariet deltog representanter från idéburen verksamhet, kommuner, regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med flera.

Webbinariet arrangerades inom ramen för SKR:s projekt ”Kraftsamling psykisk hälsa”. Här finns olika delarenor varav en – Utökat anhörigstöd – leds och samordnas av personal vid Nka.

– Temat för arbetet inom denna delarena är under våren 2023 just samverkan, och webbinariet arrangerades för att inspirera och lyfta goda exempel, förklarar Ingrid Lindholm, möjliggörare och praktiker inom området anhöriga och psykisk ohälsa vid Nka.

Ingrid Lindholm är projektledare för arbetet inom delarenan. Hon berättar att aktörer från hela samhället är välkomna att delta, oavsett om man har varit med tidigare eller inte.

– Gruppen är löst sammansatt och vi träffas digitalt cirka en gång i månaden. Man deltar i arbetet så mycket man själv förmår och har mandat för. Tillsammans jobbar vi för att förbättra situationen för anhöriga på alla nivåer. Gruppen har till exempel tagit fram en anhörigfolder som ska underlätta för anhöriga att hitta och få stöd, berättar hon.  

Femårigt samarbete i Nyköping

Ett av de goda exempel som lyftes fram vid webbinariet kommer från Nyköping. Bakom presentationen stod Monica Berg, anhörigkonsulent, och Jenny Jonsson, enhetschef på överförmyndarnämnden.

Samarbetet startade 2017 i samband med att överförmyndarenheten deltog i en anhöriggrupp och informerade om god man respektive förvaltare.

– Därefter har vi arrangerat gemensamma och återkommande informationsträffar och föreläsningar för anhöriga kring dessa begrepp. Vi informerar också personal inom överförmyndarenheten om kommunens anhörigstöd, och vi ger även varandra tips och råd utifrån olika behov från anhöriga, sade Monica Berg och Jenny Jonsson.

Använder ”anhörigglasögonen”

Från Huddinge gavs ett annat exempel på samverkan, i det här fallet mellan kommunens anhörigstöd och den psykiatriska heldygnsvården vid Huddinge sjukhus. Esbjörn Falk, skötare vid en vårdavdelning för patienter med bipolär sjukdom, berättade att särskilda anhörigrutiner implementerades 2021.

– Det var efter en utbildning som Nka arrangerade som de nya rutinerna, med bland annat ett anhörigombud, infördes. Under kursen fick vi lära oss att använda ”anhörigglasögonen” och försöka hitta lösningar för att öka anhörigas delaktighet, sade han.

Esbjörn Falk nämnde som exempel sekretessen, som många anhöriga upplever som ett hinder för delaktighet.

– Men även om vi har sekretess kan vi sitta ner och lyssna på vad den anhöriga har att säga. Viktigt också att vi återkommande frågar patienten angående sekretessen, eftersom uppfattningen kan ändras. Efter några dagar kanske det är ok att vi har kontakt med en anhörig och då kan vi häva sekretessen, sade han.

Uppmärksammas tidigt

Vårdpersonalen samarbetar med kommunens anhörigstöd, och förmedlar kontakt med en anhörigkonsulent om man upplever att det finns behov av ytterligare stöd.

– Vi tar då kontakt med den anhöriga och berättar vad kommunen har att erbjuda. Det kan till exempel vara individuella samtal eller stödgrupper. Fördelen med vårt samarbete med psykiatrin är att anhörigas behov uppmärksammas i ett tidigt skede, och att de får en ingång till oss, berättade Carola Nordebrink, anhörigsamordnare i kommunen.

Många exempel

Ytterligare fem goda exempel på samverkan spreds under webbinariet: Zophia Mellgren, samordnare på SKR, berättade om anhörigperspektivet inom vård och omsorg, Nina Radak och Felicia Kronberg, anhörigstödjare i Lund, gav exempel på samverkan mellan anhörigstöd, skola och psykiatri, Ulla Molin, anhörigföreningen i Solna, berättade om sin familjs erfarenheter av boendestöd, projektledare Peter Hjelm informerade om samarbetet mellan Studieförbundet Vuxenskolan och tio kommuner i Västra Götalandsregionen med syfte att förändra förutsättningarna för unga anhöriga, och Mikael Nylander, anhörigkonsulent i Danderyd, presenterade SNAPH-nätverket inom Stockholmsregionen som erbjuder stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 

Här kan du ta del av de olika presentationerna i efterhand. Det går att välja vilken presentation man vill titta på.

Läs mer om arbetet inom delarenan ”Utökat anhörigstöd” – här finns också möjlighet att anmäla sig till nästa möte

Text: Barbro Falk
Publicerat 2023-04-19

Senast uppdaterad 2023-04-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson