Tillvägagångssätt

Källor

Exemplen har tagits fram på flera olika sätt och med hjälp av olika källor som intervjuer, sökning via Internet och  litteraturgenomgång. Intervjuer på telefon och i några få fall genom personliga möten. Telefonintervjuer har gjorts med kommunernas länssamordnare för anhörigstöd, länsstyrelsernas handläggare av stimulansbidragen, anhörigkonsulenter/samordnare i respektive kommun, frivilligsamordnare, utbildningsanordnare, forskare, verksamhetsutvecklare , styrgruppsmedlemmarna i Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Anhörigas Riksförbund (sekreterare), pensionärsorganisationer, patientorganisationer m.fl.

Sökning via Internet - sökmotorer,  hemsidor i kommuner, länsstyrelser, Socialstyrelsen med flera.

Litteraturgenomgång - dokument av olika slag såsom rapporter, utvärderingar, verksamhetsberättelser och informationsbroschyrer.

Process

Utkasten diskuteras i en redaktionsgrupp med forskare och informatör. Efter en process i flera steg med kompletteringar, förbättringar, kontroller, redigeringar, korrekturläsning med återkommande och slutgiltiga revideringar är en artikel klar att läggas ut på hemsidan. Insamlingen av intressanta exempel gör inte anspråk på att vara fullständig.

Senast uppdaterad 2021-01-08 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson