Nätverk länssamordnare

Bild på en grupp människor

Fakta om nätverket

Syfte

Nätverket ska arbeta för en fortsatt nationell, regional och lokal utveckling av kommunernas stöd till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som stödjer närstående med funktionshinder.

Medlemmar

Nätverkets medlemmar består av anställda i kommun, region eller län. Representanter väljs av länsnätverk eller motsvarande, enligt principen - en representant per län. Storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö kan sända fler representanter till nätverket, dessa ska företräda områden motsvarande de tidigare länen. Strävan efter kontinuitet bland nätverkets medlemmar ska hållas. Ersättare kan utses om ordinarie representant från länet ej har möjlighet att delta. Nätverkets medlemmar är själva skyldiga att meddela ändringar i kontaktuppgifter till den person som utsetts att hålla i nätverksregistret.

Arbetssätt

Medlemmarna i nätverket ska fungera som kunskapsspridare. Vara en förmedlande länk mellan det nationella nätverket och de lokala nätverken. Verka för erfarenhetsutbyte med olika samverkansparter och aktörer inom området.

Program

Vid varje nätverksträff utses en programgrupp som får ansvar för nästkommande programinnehåll samt utskick av kallelse. Programgruppen ansvarar också för att bevaka frågor som ska följas upp, alternativt beslutas vid nästa träff. Alla medlemmar i nätverket har dock ansvar att lämna förslag på teman/frågor till programgruppen.

Dokumentation

Två personer per nätverksträff utses att föra minnesanteckningar. Minnesanteckningarna ska vara medlemmarna tillhanda fjorton dagar efter nätverksträffen.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper kan vid behov tillsättas för att, mellan nätverksträffarna, arbeta med frågeställningar som beslutats i nätverket.

Tid och plats

Nätverket träffas vid två tillfällen per år, höst och vår. Motsvarande två arbetsdagar avsätts vid varje tillfälle. Plats bestäms vid föregående nätverksträff.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson