Utvecklingsarbetets organisation

Här presenteras organisationen för utvecklingsarbetet Barn som anhöriga i Region Östergötland.

Koordinator ledningsstaben
Monica Jönsson

Projektledare 
Ewa Vestin 

Processtödjare inom psykiatri 
Åsa Jakobsson

Processtödjare inom primärvård
Anna-Karin Schöld

Processtödjare inom beroendevård
Sara Johansson

Processtödjare inom cancervård
Gunilla Ringdahl

Hälsorådet

Hälsorådet utvecklar och driver

Region Östergötland har sedan 2005 ett Hälsoråd vilket innebär att det finns en väl upparbetad organisationsstruktur för att systematiskt utveckla och driva hälsofrämjande och förebyggande insatser i verksamheterna. Hälsorådet representeras av verksamhetsföreträdare både från närsjukvård inklusive primärvård, specialistsjukvård samt privata vårdgivare med landstingsavtal. Övriga verksamheter som representeras är Centrum för hälso- och vårdutveckling där Folkhälsocentrum och Patientsäkerhetsenheten ingår, Forsknings och utvecklingsenheten, Linköpings universitet/HU samt landstingets ledningsstab. Ordförande är hälso- och sjukvårdsdirektören. Styrgrupp till Hälsorådet är regionens ledningsgrupp där samtliga centrumchefer och regiondirektörerna ingår. Det medför att utvecklingssatsningar och projekt får en naturlig förankring i "linjen" med spridning ut i verksamheterna. "Barn som anhöriga" är ett av Hälsorådets utvecklingsområden 2012-2014.

En projektledare med tillhörande projektgrupp finns. Projektledare är samordnare och för närvarande finns fem processtödjare som med utrymme i sin tjänst på 20 procent för arbete med projektet. Projektstödjarna ansvarar för några huvudområden som vi bedömer särskilt viktiga: psykisk ohälsa, cancersjukdomar, allmänmedicin/primärvård och beroendesjukdomar och är redan sedan tidigare väl förankrade i verksamheten inom respektive område. En processtödjare gör en kartläggning om vilka insatser som sker för barn som plötsligt och oväntat förlorar en förälder. Vi vill också tillvara den särskilda kompetens som regionens barntraumateam besitter och sprida deras kunskap över länet.

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS