Region Västmanland

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?

Region Västmanland använder begreppet barn som närstående i stället för anhöriga eftersom barn kan drabbas lika hårt om det gäller en annan viktig vuxen eller ett minderårigt syskon.

Det övergripande arbetet hålls samman av Barnrättsstrategen inom Centrum för hållbarhet men det är i varje vårdverksamheterna som det viktiga arbetet sker. Regionen arbetar för att alla som möter barn och/eller vuxna ska ha kännedom om området och skapa egna rutiner för:

  • Vem/vilka i verksamheten som uppmärksammar om det finns barn som är närstående till patienten
  • Vem/vilka som informerar om vikten av att de vuxna pratar med barnet/barnen som berörs
  • Någon/några ska kunna prata direkt med barnet/barnen efter samtycke från patienten
  • Någon/några ska kunna hjälpa till att förmedla kontakt till andra interna eller externa aktörer där barnet och/eller familjen kan få annat stöd efter behov.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?

I Hållbarhetsprogrammet 2023–2030 som styr förvaltningarnas arbete, finns barnrätten under två målområden; Jämlikhet och jämställdhet samt Tillgänglighet och delaktighet. Fokus är främst att pröva vad som är barnets bästa och tillse barnets rätt att få vara delaktigt i frågor som rör det. Hur området Barn som närstående ska tillämpas finns beskrivet i en regionövergripande instruktion/vägledning för vården.

Hur följs styrdokumenten upp?

Hållbarhetsprogrammet kommer att följas upp årligen i samband med årsrapportering till fullmäktige. Här redovisas indikatorn kopplat till antal verksamheter som uppmärksammat barn som närstående via KVÅ kodningar i patientjournal. Instruktionen/vägledningen revideras vart tredje år eller tidigare om behov finns. 

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?

I vårdverksamheter finns Barnrättspiloter som bevakar och arbetar för barnets rättigheter och där ingår även Barn som närstående. Barnrättspiloten ska bistå med kunskap till närmsta chef och övrig personal och främja arbetet med Barn som närstående i sin verksamhet och i samverkan med andra.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?

Arbetet med Barn som närstående är en del i barnrättsarbetet. Barnet/barnen befinner sig ibland i svåra livssituationer då det är extra viktigt att stödja dem i rätten att behålla en god hälsa på både kort och lång sikt och få fortsätta att utvecklas. Efter att barnets bästa prövats i varje enskilt fall har barnet rätt att få vara delaktigt i det som händer och påverkar barnets vardag. I arbetet ska heller inget barn diskrimineras, varken utifrån egna eller familjens förutsättningar. Att ge stöd i föräldraskapet är också en viktig del i arbetet med Barn som närstående.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?

Att uppmärksamma de vuxna, både patienter, andra vuxna i barnets närhet samt personal, att barnet är en egen individ med egna rättigheter, behov, åsikter och önskemål som kan skilja sig från vad de vuxna kan tycka vara barnets bästa. Oavsett rutiner så måste vi i varje enskilt fall och när situationen förändras lyssna på barnet/barnen och därefter bedöma vad som är barnets bästa.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?

Efter att vårdpersonal uppmärksammat att det finns barn som närstående så dokumenteras namn, födelseår samt relation till patienten och om samtycke getts för att prata med barnet/barnen i patientjournalen. KVÅ-koder kopplade till barn som närstående DU055,056,057 samt i de fall en orosanmälan behöver göras GD008, används.

Finns det utbildningsinsatser till personal?

Region Västmanland erbjuder all vårdpersonal en tvådagarsutbildning till Barnrättspilot där Barn som närstående ingår. Förutom faktakunskap så medverkar vårdpersonal som berättar hur de arbetar i vardagen och kommunala gruppverksamheter samt kyrkans grupper för barn i sorg deltar och presenterar sitt arbete.

Finns det material/information till personal?

Det finns en instruktion/vägledning och ett åtgärdskort samt en gruppyta för regionens Barnrättspiloter med extramaterial inom olika områden samt länkar till bland annat NKA:s hemsida och Socialstyrelsen. Barnrättspiloterna träffas fyra gånger om året och får fördjupa sig i olika barnrättsområden bland annat Barn som närstående.

Finns det material/information till föräldrar?

Till vuxna finns foldern Berätta för barnen som verksamheterna delar ut i det direkta mötet med patienten. Den finns på svenska, finska, engelska, arabiska och somaliska. Varje verksamhet ansvarar för att komplettera foldern med ett extrablad innehållande kontaktuppgifter till den egna verksamheten och andra verksamheter som kan ge stöd till barn och familj.

Finns det material/information till barn och unga?

Till barn finns foldern Till barn och unga 0–18 år som verksamheterna delar ut i samband med att de informerar de vuxna om hur barn påverkas av situationen. Den finns på svenska, finska, engelska, arabiska och somaliska.

Har det genomförts några särskilda satsningar?

Vuxenpsykiatrin har haft en föreläsning via NKA för sin personal, utbildat flera medarbetare i metoden Att föra barnen på tal och en kortfilm om deras arbete har tagits fram Vuxenpsykiatri - Region Västmanland (regionvastmanland.se).

Under 2023 har ett arbete påbörjats om hur vården kan följa upp om de barn vars anhöriga inte har lagts in i slutenvården, har fått stöd på annat håll.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?

Som tidigare nämnts kommer efterlevnaden att följas upp årligen via indikator i Hållbarhetsprogrammet 2023–2023. Indikatorn anger antal verksamheter som uppmärksammat barn som närstående via KVÅ kodningar i patientjournal. Region Västmanland eftersträvar att antalet verksamheter ökar eftersom alla i dagsläget inte kodar.

Länk till hemsida: Bemötande - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Kontaktuppgifter
Helén Steglind Larsson, 021-176806, helen.steglind.larsson@regionvastmanland.se

Senast uppdaterad 2022-03-01 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson