Region Västmanland

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Regionen arbetar för att det ska finnas kännedom om barn som närstående i alla verksamheter. Varje verksamhet skapar egna rutiner för:
• vem/vilka som uppmärksammar om det finns barn som närstående
• på vilket sätt vårdnadshavare ska informeras om att barnet/barnen behöver information och eventuellt stöd
• även i de fall det behövs ska någon/några kunna ge stöd direkt till barnet
• att informera om vilka aktörer det går att få mer stöd ifrån. Exempelvis barngrupper via kommuner för barn med förälder som har psykisk sjukdom och/eller missbruk, barn som bevittnat våld i hemmet samt grupper för barn och unga i sorg. Men även till BVC, elevhälsan, barn- och ungdomshälsan och UM. Tips på litteratur och patientföreningar och vart barn och unga själva kan vända sig.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Det finns en handlingsplan mänskliga rättigheter 2020-2022 där Indikator kopplat till KVÅ-koder, barn som närstående, finns med.

Hur följs styrdokumenten upp?
Handlingsplanen följs upp varje år och vägledningen till hälso- och sjukvårdspersonal/tandvård revideras vart tredje år eller tidigare när synpunkter eller ändringar behöver göras.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
I regionen finns barnrättspiloter som inom sitt uppdrag bevakar och arbetar för barnets rättigheter och barn som närstående i den verksamhet hen verkar. De har i uppdrag att bistå med kunskap till närmsta chef och övrig verksamhetspersonal och vara en del i utvecklingen av barnrättsarbetet. Barnrättspiloter finns inom ett flertal verksamheter men inte i alla.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
I regionen finns barnrättspiloter som inom sitt uppdrag bevakar och arbetar för barnets rättigheter och barn som närstående i den verksamhet hen verkar. De har i uppdrag att bistå med kunskap till närmsta chef och övrig verksamhetspersonal och vara en del i utvecklingen av barnrättsarbetet. Barnrättspiloter finns inom ett flertal verksamheter men inte i alla.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Det har funnits med sedan barnrättspilotutbildningarna startade 2016.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
I patientjournalen dokumenteras om det finns närstående barn, födelseår samt relation till patienten och om samtycke getts för att prata med barnet/barnen. KVÅ-koderna DU 055,056,057 samt vid behov GD008 används.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Regionen erbjuder alla medarbetare inom hälso- och sjukvård samt tandvård en två-dagars utbildning där perspektivet barn som närstående ingår. Någon verksamhet brukar också medverka för att berätta hur de arbetar med frågan i vardagen.

Finns det material/information till personal?
Det finns en regionövergripande vägledning samt ett "åtgärdskort" i fickformat som stöd vid information till patient/vuxen. Barnrättspiloterna har en gruppyta där länkar till exempelvis Nka och Socialstyrelsen och annat material finns.

Finns det material/information till föräldrar?
Det finns en broschyr riktad till föräldrar/vuxna på svenska och finska. Hänvisning till 1177 görs också Att prata med barn när en närstående är allvarligt sjuk - 1177 Vårdguiden

Finns det material/information till barn och unga?
Ingen regionspecifik men vi hänvisar till 1177, patientföreningar, andra aktörer och webbsidor som vänder sig till barn.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Nej.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Hur många verksamheter som gjort KVÅ-kodningar följs för närvarande upp via handlingsplanen mänskliga rättigheter 2020-2022 samt via regionens barnbokslut.

Länk till hemsida: Bemötande – Region Västmanland

Kontaktuppgifter
Helén Steglind Larsson, 021-176805, helen.steglind.larsson@regionvastmanland.se

Senast uppdaterad 2022-03-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson