Almedalsveckan 2019

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkade under Almedalsveckan 2019 för att lyfta frågor som berör anhöriga. Nedan kan du se seminarium och föreläsningar från veckan.

Vem betalar priset för det obetalda omsorgs- och vårdarbetet?

Idag utförs 75% av alla vårdtimmar i hemmet av en anhörig. Kvinnors hälsa, sociala förutsättningar och ekonomi påverkas negativt av ett informellt omsorgsgivande. Hur kan vi nå de jämställdhetspolitiska målen om jämlik hälsa och att ge och få omsorg på lika villkor?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Medverkande:
Cecilia Elving, Ordförande Liberala kvinnor, Liberalerna
Petra Ulmanen, fil.dr, biträdande lektor, fil.dr, biträdande lektor Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet
Jakob Forssmed, Förste vice partiordförande, Kristdemokraterna
Carina Ohlsson, Ordförande Socialdemokratiska kvinnor, Socialdemokraterna
Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten
Lina Brustad, Kanslichef, Anhörigas riksförbund
Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Jenny Bång, Utvecklingsledare, Region Värmland

Vem ska hjälpa anhöriga som hjälper barn och vuxna med psykisk ohälsa?

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Allt mer av vården utförs av anhöriga. Under seminariet behandlas ämnet anhörigas önskemål om stöd, liksom vad samhället kan göra för att stödja anhöriga till barn och vuxna med psykisk ohälsa.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

En enkät som Attention genomförde och som besvarades av mer än 3 000 personer visar att Attentions anhöriga har det tufft och behöver stöd för egen del. Många blir utmattade av alla krav som följer med föräldraskapet. Att hantera ett barn som innebär särskilda utmaningar är ofta tröttande i sig, men värre ändå är omgivningens brist på förståelse och förmåga att hjälpa till. Skolans bristande tillgänglighet för barn med NPF utgör en mycket stor belastning på föräldrarna. Anhörigas berättelser visar att föräldrarna kämpar för att stödja sitt barn, men att priset för detta ofta blir väldigt högt och att samhällets stöd har stora brister.

Medverkande:
Ann-Kristin Sandberg, Ordförande, Riksförbundet Attention
Lennart Magnusson, Verksamhetschef och docent, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linnéuniversitetet
Eva Olofsson, Regionråd, Västra Götalandsregionen (V)
Michael Anefur, Riksdagsledamot i Socialutskottet, Riksdagen (S)
Susanne Rolfner Suvanto, Moderator, Omvårdnadsinstitutet
Ing-Mari Wiselgren, Specialistläkare och projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges kommuner och landsting

Åldrande befolkning och ökade sjukskrivningar – hur påverkas anhöriga?

Var femte person i Sverige ger vård, hjälp och stöd till någon närstående. Det kan påverka den anhörigas ekonomi, arbetsliv och hälsa. Hur kan vi utveckla förebyggande och rehabiliterande stödformer för personer i arbetsför ålder för att kunna kombinera anhörigomsorg med yrkesliv med god hälsa?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Medverkande:
Lena Hallengren, Socialminister, Regeringen
Susanne Rolfner Suvanto, Moderator, Omvårdnadsinstitutet
Eva Borgström, Anhörig och intressepolitisk ombudsman, FUB
Lennart Magnusson, Docent, verksamhetschef, Nka, Linnéuniversitetet
Kristina Hagström, Hälsostrateg, Skandia
Hans-Peter Eriksson, HR-strateg, Region Kalmar län

Barns vård av föräldrar, hur påverkas dessa barns liv och framtid?

Närmare vart tionde barn ger omfattande stöd och hjälp till anhöriga. Detta kan leda till att de unga känner press och stress vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och studieavhopp.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Medverkande:
Susanne Rolfner Suvanto, Moderator, Omvårdnadsinstitutet
Lennart Magnusson, Docent, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet.
Lisa Dahlgren, T.f. Chef för påverkansarbete, Maskrosbarn
Linus Sköld, Ledamot i Utbildningsutskottet och rektor, Riksdagen
Jenny Rehnman, Avdelningschef, Socialstyrelsen

Övriga seminarier där Nka medverkade

Dör man av stress?
Utmattningssyndrom är en av de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning och antalet som insjuknar stiger varje år. Selene Cortes, författare, har beskrivit sina erfarenheter av utmattningssyndrom. När någon drabbas berörs också anhöriga och vänner.

Medverkande:
Selene Cortes Författare
Susanne Rolfner Suvanto Omvårdnadsinstitutet
Lennart Magnusson Docent NKA

Hur kan visiondriven hälsa bidra till ökad samverkan och en friskare befolkning?
När fler lever längre ökar antalet äldre med vårdbehov. Ökar gör också psykisk ohälsa bland unga. Med mer samverkan skulle vården på dessa och andra områden fungera bättre, något man skulle åstadkomma om alla aktörer arbetade mer visionsorienterat.

Medverkande:
Daniel Forslund, Region Stockholm
Birgitta Sacredeus, Region Dalarna
Anna Hasselbom Trofast, Borgholms Kommun
Åke Åkesson, Hälsocentralen Borgholm, Region Kalmar
Lennart Magnusson, Linnéuniversitetet
Silas Olsson, HealthAccess
Niklas Huss, Länsförsäkringar
Cecilia Karlsson, Vinnväxt Digital Well Arena
David Lindeby, RISE
Fanny Andersson, student
Camilla Evensson, RISE

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2021-11-02 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson