Vill utveckla meningsfullt stöd i samverkan med berörda anhöriga

Jan Ström.

Jan Ström, projektledare för ”Mötesplats anhöriga samsjuklighet” . Foto: Caroline Andersson

Ett treårigt projekt ska utveckla och förbättra stödet till anhöriga till personer med samsjuklighet. Bakom satsningen står Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) i samverkan med Nka och ett 15-tal andra aktörer. Nu pågår arbetet att engagera anhöriga i projektet.

Projektet – som kallas ”Mötesplats anhöriga samsjuklighet” – finansieras via medel från Allmänna arvsfonden. Den totala projektsumman är drygt åtta miljoner kronor.

Målgruppen är anhöriga till personer med samsjuklighet, som i detta sammanhang syftar på psykisk ohälsa i kombination med någon form av substansmissbruk.

Drar ett tungt lass

Bakgrunden till att NSPH ville starta projektet är att anhöriga till personer med samsjuklighet ofta befinner sig i en mycket svår situation, berättar projektledare Jan Ström.

– De anhöriga upplever att vården ofta är dåligt samordnad och att den närstående med samsjuklighet bollas mellan olika instanser. Detta gör att de anhöriga många gånger får dra ett tungt lass. På grund av den krävande situationen riskerar de anhöriga att själva drabbas av hälsoproblem, fortsätter Jan Ström.

Han tillägger att de anhörigas svåra situation och behov av stöd är något som också lyfts fram i det delbetänkande som den statliga samsjuklighetsutredningen lämnade förra året.

Mobilisering pågår

Arbetet med att engagera anhöriga till NSPH-projektet pågår nu för fullt, och enskilda sonderande samtal genomförs. Man söker personer som har egen erfarenhet av att vara anhörig till en närstående med samsjuklighet, och som kan tänka sig att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter.  

– Vi vill också diskutera vilket stöd de anhöriga själva behöver för att situationen ska bli mer hanterbar, för att vi på så sätt ska kunna stärka det anhörigstöd som finns – eller borde finnas, förklarar Jan Ström.

I denna första fas av projektet välkomnar man anhöriga från hela landet att höra av sig.

– Just nu håller vi på och bygger upp en kunskapsbas och vi är tacksamma för att få in så många anhörigberättelser som möjligt. Om man vill kan man vara anonym i kontakten med oss, säger Jan Ström.

Konkreta resultat

Den andra fasen i projektet är att bjuda in ett hundratal anhöriga till olika stöd- och utvecklingsaktiviteter som till exempel djupintervjuer, workshops, fokus- och diskussionsgrupper, studiecirklar och andra utbildningar – aktiviteter som sedan ska utvärderas.

– Dessa försöksaktiviteter kommer att arrangeras i Västmanland och Stockholmsregionen, där projektet samarbetar med ett 15-tal aktörer från vården och omsorgen, olika brukarföreningar, studieförbund med flera, berättar Jan Ström.

Han betonar att när projekttiden är slut ska det finnas konkreta pilottestade initiativ som kan fungera som ”modeller för förändring” – såväl ute i lokala verksamheter, som på nationell nivå.

– Det kan handla om ett anpassat stödmaterial för anhöriga till personer med samsjuklighet, att dialogen mellan det offentliga och anhöriga är stärkt, liksom att det utarbetats former för att bättre ta till vara anhörigas erfarenheter i vården och omsorgen, säger Jan Ström.

Han tillägger att projektet kanske också kan skapa ett extra tryck på beslutsfattare – så att förslag i samsjuklighetsutredningen som är särskilt viktiga för anhöriga genomförs.  

Text: Barbro Falk

Mer information

Den som vill veta mer om projektet, eller är intresserad av att dela med sig av sina erfarenheter som anhörig, är välkommen att kontakta projektledare Jan Ström på telefon 073-676 55 01, eller e-post jan.strom@nsph.se

Det går också att anmäla sitt intresse via NSPH:s webbplats

Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Senast uppdaterad 2022-12-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson