Region Dalarna

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Vi arbetar i/genom en arbetsgrupp med deltagare från relevanta verksamheter i hälso- och sjukvården som leds av en utsedd samordnare i Region Dalarna.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Det finns en riktlinje sedan år 2010.

Hur följs styrdokumenten upp?
Genom en sammanställd rapport vartannat år.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Ja. De finns ute i verksamheten. De verkar på mandat av sin ledning på avdelning/mottagning liksom övriga ombud i hälso- och sjukvården.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Det finns en koppling, känner till varandra vilket kan förstärka och tydliggöra barnperspektivet.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Tydliggörande.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Det finns en barnperspektivmall. Vissa verksamheter använder utvalda KVÅ-koder.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja

Finns det material/information till personal?
Ja

Finns det material/information till föräldrar?
Ja

Finns det material/information till barn och unga?
Patientföreningar har visst material och som används.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Ja

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Genom uppföljning av vissa indikatorer och att en ökning ses av att uppmärksamma minderåriga barn i vuxenverksamheterna/när den vuxne i familjen är patient. Genom arbetsgruppen ses behov av/erbjuds fortsatta kompetenshöjande insatser.

Kontaktuppgifter:
gunilla.apell@regiondalarna.se

Senast uppdaterad 2021-11-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson