Region Sörmland

På denna sida benämns det som Nka menar med barn som anhöriga istället som barn som närstående, då det är den benämning Region Sörmland använder.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
• ”Barnen först” – Riktlinje för Region Sörmlands arbete utifrån lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter”.
• ”Tillämpningsanvisning för Region Sörmlands arbete med barnets rättigheter som närstående enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 5 kap. 7 §”.

Båda finns tillgängliga på Region Sörmlands webbsida

Finns det dokumentation i journalen?
En fråga om barn som närstående, födelseår samt relation till patient registreras. Sen har vi en modul för given information, råd och stöd utifrån gällande kvå- koder från Socialstyrelsen (vi ser att det här behöver utvecklas så att anteckningarna följer med i journalsystemet).

Finns det barnombud?
I Region Sörmland ska alla verksamheter utse minst en barnrättspilot, något som är politiskt beslutat.
Barnrättpiloten får grundutbildning i barnets rättigheter som bland annat innefattar området barn som närstående. I rollen som barnrättspilot ska de synliggöra och driva på utvecklingsområden om barnets rättigheter i sin verksamhet och vara ett sakkunnigt stöd till sin chef i frågor som rör barnkonventionen. Barnrättpiloterna får stöd genom regionens modell ”pilotmodellen” som ger årliga utbildningsinsatser.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Det finns informationsbroschyrer till:
• Personal
• Föräldrar och vänner till familjen
• Personal i förskola och skola.

Finns tillgänglig på regionens webbsida

Därutöver finns fallbeskrivningar, verksamhetsexempel på handlingsplan och verksamhetsnära rutin samt fickkort att använda i mötet med patienten för att stötta personalen att arbeta utifrån hälso- och sjukvårdslagen.

Finns det material/information till barn och unga?
Inte på regionövergripande nivå i dagsläget.

Särskilda satsningar:
• Breddinförande av samtalsmodellen BRA-samtal från Stiftelsen Allmänna Barnhuset påbörjat 2022 med mål att breddinföra modellen i regionen.
• Fortsatt arbete utifrån
- Rapporten ”Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd – Resultat från Liv & Hälsa ung undersökningen 2020”
- Projektet ”Barns rätt i palliativ vård” (2014–2015). Resultatet ligger till grund för det befintliga arbetssättet i regionen.

Rådet för barnets rätt som närstående (bildat 2012) med uppdrag att ge strategiskt stöd till regionens verksamheter, i syfte att främja och bidra till regionens övergripande arbete för att barn som närstående uppmärksammas och får tillgång till information, råd och stöd.

Enligt Region Sörmlands politiskt breddade definition (2011) är det barnet och dess vårdnadshavare som har tolkningsföreträde om vem som för barnet betraktas som närstående. Det kan exempelvis vara barnets syskon, nära släkt, vänner eller någon annan som står barnet nära. 

Kontaktuppgifter:
Åsa Stålhane, strateg i mänskliga rättigheter
asa.stalhane@regionsormland.se

Carolin Holmblad, strateg i mänskliga rättigheter 
carolin.holmblad@regionsormland.se

Rådet för barnets rätt som närstående: barn.som.narstaende@regionsormland.se

Senast uppdaterad 2022-12-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson