Hur kan leken bli möjlig?

I detta webbinarium pratar vi om lekens betydelse och den särskilda utmaning det innebär att få till situationer för lek tillsammans med ett barn som har en flerfunktionsnedsättning.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Centralt i webbinariet finns Maria som är mamma till Julian, 3 år. Med egen fantasi och idérikedom, samt med stöd från habiliteringen och släkt och vänner, har hon lyckats hitta situationer då hon och familjen kan leka tillsammans med Julian.

Gerd Edgren berättar om varför leken är så viktig för alla barn och Carina Stenström kompletterar med hur viktigt det är med hela teamets samlade kompetens för att ge stöd till familjen och för att ge förutsättningar för att leken ska kunna komma till stånd. Carina ger också några praktiska tips och idéer på aktiviteter och lekar.

Webbinariet vänder sig i första hand till anhöriga, assistenter, personal på förskola/skola, boende/korttids eller habiliteringsverksamhet. 

Medverkande:
Maria Evaldsson, mamma till Julian 3 år
Carina Stenström, Specialpedagog Habiliteringen Östersund
Gerd Edgren, Specialpedagog Uppsala

I webbinariet Hur kan leken bli möjlig visar Maria, mamma till Julian 3 år, en film med olika leksituationer. Nu kommer del 2 - en ny film med fler lekstunder för Julian

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-03-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson