Tre frågor till medarrangörerna

  1. Varför är konferensen Livets möjligheter viktig?
  2. Vad vill ni uppnå med konferensen?
  3. Vilka skall komma till konferensen?

Bräcke Diakoni

– Det är viktigt att uppmärksamma personer med flerfunktionsnedsättning då de själva inte kan göra sin röst hörd. De har rätt att utifrån sina förutsättningar få leva ett gott liv. Det är också viktigt att se de anhöriga som många gånger är en garant för att deras närståendes liv ska bli gott. Hur mår de och vad behöver de för stöd?

– Kom till konferensen om du vill få en massa kunskap om hur livet kan levas när det finns mycket utmaningar. Här finns också inspiration för anhöriga och ett tillfälle att träffa intressanta och framförallt trevliga människor! Varmt välkommen!

Maria Blad, Verksamhetschef, Personlig assistans/ Projekt Vuxensyskon, Bräcke Diakoni

 

RBU

Maria Persdotter.

– Jag tycker att det är jätteviktigt att man över huvud taget gör en sådan här konferens där man försöker belysa svårigheterna med flerfunktionsnedsättning ur så många perspektiv som möjligt, jag vet att det finns ett stort behov och en stor längtan bland en hel del av RBU: s medlemmar att få komma på en sådan här konferens och ta del av forskning och annat som kommer att komma upp.

– Det kan dels handla om att man fyller på med ny kunskap som kan vara jätteviktigt när man har barn som har så här omfattande svårigheter men också att man kommer att kunna träffa andra föräldrar i samma eller liknande situation. Man kan träffa professionella på ett mer informellt sätt och kanske sitta ner och fika och prata, det är en mötesplats också förutom att det är en kunskapspåfyllnad som jag tror är jätteviktigt.

– Jag hoppas att riktigt många föräldrar i RBU kommer och även andra organisationers anhöriga och föräldrar. Jag hoppas också att det kommer politiker – beslutfattarna har inte alltid så bra koll på hur tufft det kan vara att leva med en anhörig med omfattande funktionsnedsättningar, jag hoppas att det kommer en bredd men i första hand så tänker jag på RBU-föräldrarna som jag tror kan få ut väldigt mycket av konferensen.

Maria Persdotter, Förbundsordförande RBU

 

FUB

– Konferensen Livets möjligheter är viktig för att ge stöd, tips och ökad kunskap till anhöriga, assistenter och övriga professionella.

– Målet är att alla ska gå vidare med förstärkt kunskap och att anhöriga får känna att de inte är ensamma i sin situation.

– Jag tycker att alla som kommer i kontakt med flerfunktionshinder som anhöriga, assistenter, personal i förskola och skola, daglig verksamhet, personal inom omsorgsförvaltningen, habilitering och berörda läkare bör komma till konferensen.

Lena Skoglund FUB

 

Föreningen JAG

Anna Karlsson.

– Kunskapsutbyte, fortbildning och knyta kontakter. Att lära (och lära ut) mer om möjligheter och utveckling inom funkisområdet.

– Visa på allas möjlighet att bidra utifrån sina förmågor i arbetslivet och samhälle. Nå beslutsfattare/chefer/andra personer som arbetar med funkisfrågor (som inom LSS), personer med funktionsvariationer (även komplexa), samt anhöriga. Ta del av andras erfarenheter och kunskap.

– Personal, beslutsfattare och sakkunniga som på olika sätt som arbetar med funkisfrågor, personer med funktionsvariationer samt anhöriga.

Anna Karlsson, projektledare Vi vill bidra, JAG

 

Synskadades Riksförbund

Christine Heli-

– Det är viktigt att synliggöra målgruppen för att öka kunskapen om stöd för personer med flerfunktionsnedsättning. Även uppmärksamma de möjligheter som finns så personal och anhöriga kan bidra till bra omsorg, en aktiv fritid och ett socialt umgänge oavsett funktionsnedsättning.

– Vi vill öka förståelsen för målgruppen och därmed bidra till ett bättre samhälle och mångfald och öppenhet.

– Personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga, professionen och politiker.

Christine Heli, Handläggare barn- och föräldraverksamheten

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Birgitta Olofsson.

– Konferensen Livets möjligheter är viktig och ger en unik kunskap, inblick och förståelse för hur livet kan vara för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga. Många kommer att ge sin pusselbit till vad som kan leda fram till större möjligheter för både anhöriga och personer med flerfunktionsnedsättning att leva ett gott liv.

– Förhoppningen är att konferensen ska ge en utökad kunskap så beslutsfattare och chefer kan fatta kloka och rätt beslut för denna mycket sårbara och utsatta personkrets. Jag hoppas även att konferensen ska ge chefer, beslutsfattare, personal och anhöriga verktyg som underlättar och berikar livet för personer med flerfunktionsnedsättning. En annan viktig aspekt är att föräldrar och anhöriga får träffa andra som befinner sig i en liknande livssituation för att dela erfarenheter, kunskapsinhämtning och inte minst att få vara tillsammans.

– Konferensen riktar sig till alla som på något sätt berörs eller kommer i kontakt med en person som har flerfunktionsnedsättning. Förutom anhöriga kan det t.ex. vara en handläggare på försäkringskassan, i kommunen, sjukvårdspersonal, assistenter, vårdpersonal, habiliteringspersonal, skolpersonal, chefer, beslutsfattare och forskare. Välkommen att dela med dig av dina erfarenheter till andra men även att själv inspireras.

Birgitta Olofsson, möjliggörare och praktiker, Nka

 

SNPF

– Konferensen är viktig för att synliggöra barn och unga med flerfunktionsnedsättning och den komplicerade problematik som finns, men också visa på möjligheter att leva ett gott liv under förutsättning att adekvat stöd ges. Konferensen är viktig som mötesplats för anhöriga och professionella och för att dela kunskap och erfarenhet. Den är viktig för att människor från olika organisationer ges möjlighet att mötas och för beslutsfattare att ta del av aktuell kunskap och forskning.

– Vi vill att deltagarna får ökad kunskap och förståelse för gruppen och att deltagare via konferensen ska knyta kontakter med varandra och inspireras att tillsammans kunna påverka för ett anhörigvänligt samhälle där även de med de största funktionsnedsättningarna får stöd att leva ett gott liv med sina anhöriga.

– Föräldrar och andra som lever nära en person med flerfunktionsnedsättning hoppas jag kommer för att fylla på kunskap och möta andra anhöriga i liknande situation. Hoppas också att många som i yrket arbetar inom habilitering, vård, omsorg och skola kommer och berikas i sin kunskap och förståelse för den komplexa och krävande situation de anhöriga lever med. Konferensen passar alltså även för läkare, sjuksköterskor, lärare, assistenter m.fl och inte minst alla som beslutar om stödinsatser.

Ann-Kristin Ölund, representerar SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.

 

AHR

Lina Brustad

– Därför att den är ett tillfälle att få mer kunskap och knyta nya kontakter inom området flerfunktionsnedsättning.

– Sprida kunskap. Ge anhöriga möjlighet att mötas.

– Jag tycker att alla som är anhöriga till någon med en flerfunktionsnedsättning och människor som träffar dem i sin profession bör komma på konferensen.

Lina Brustad, Kanslichef, Anhörigas Riksförbund

 

Ågrenska

– Vi är många som tycker att alla med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser samt deras anhöriga skall ha ett optimalt liv. Varför är det inte så redan? Erfarenheter från många aktörer och företrädare talar sitt tydliga språk. Det finns enorm utvecklingspotential. På konferensen Livets möjligheter kommer deltagarna kunna mötas och diskutera samt få del av den senaste kunskapen på flera viktiga områden.

– Jag hoppas att deltagarna under konferensen kommer ta chansen att bredda sina nätverk, utbyta erfarenheter, ta till sig nya kunskaper och nå insikter som förhoppningsvis kommer ligga till grund för kloka vägval och beslut. Jag hoppas att konferensen kommer bidra med några viktiga steg i rätt riktning så att alla med funktionsnedsättningar på sikt får en god och optimal livssituation.

Robert Hejdenberg, Ågrenska

 

Senast uppdaterad 2021-10-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson