Hearing om digital vård

Promemorian från regeringens sida

Inför remissvar på regeringens promemoria DS 2023-27 som handlar om digital vård, bjuder Nka in till hearing för att få in synpunkter. Nka avser att lämna ett remissvar som tar sin utgångspunkt i ett anhörigperspektiv.

Socialdepartementet har utrett hur digitala vårdgivare ska kunna bli en del av primärvården. Syftet är god tillgänglighet för att tillgodose patienternas behov av en god och nära vård. Departementet har också sett över de ersättningsprinciper som tillämpas för vårdval, utomlänsvård och digital utomlänsvård och föreslagit åtgärder för ett mer sammanhållet system. 

Utredningen kommer att presenteras av Maria Nilsson och Linnea Aldman, Nka. Maria har skrivit en avhandling om välfärdsteknik och Linnea är utredare med särskilt fokus på policyfrågor. De leder sedan ett samtal för att få underlag till remissvaret. 

Välkommen att delta den 24 november!

Information och anmälan här

Senast uppdaterad 2023-11-07 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson