Hur mår anhöriga till personer med psykisk ohälsa?

NSPH Anhörigprojektet genomförde 2015 en enkät för att undersöka situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Resultatet från enkäten visar att många anhöriga lever i en utsatt situation. Till stor del bekräftade svaren många av de erfarenheter som NSPH och dess medlemsorganisationer har.

Bild på rapport omslag

Rapporten "Vem hjälper dem som hjälper?"

En stor majoritet av de som svarade gjorde det i egenskap av mammor (62 %). Pappor kommer först på femte plats (6 %). Skillnaden är slående och borde undersökas vidare. Andra viktiga fakta från enkäten:

En överväldigande majoritet (74 %) svarade att de behövde stöd för egen del på grund av sin situation som anhöriga.

De flesta hade inte fått information om vad kommun eller landsting erbjöd för slags anhörigstöd. Endast 6 % ansåg att de hade fått mycket bra information om detta och 37 % svarade att de fått en del information.

Endast 41 % hade sökt eller erbjudits någon form av anhörigstöd. Den vanligaste insatsen som man fått var anhörigutbildning/föreläsningar (41 %), anhörigträffar för erfarenhetsutbyte (40 %) och stödsamtal (39 %).

Tyvärr visade frisvaren i en uppföljande fråga kring hur nöjd man var med insatserna att dessa insatser ofta var bristfälliga eller dåligt anpassade.

På frågan om de svarande ansåg att det fanns kunskap om deras anhörigsituation hos den personal som de mött inom vård, omsorg och på myndigheter svarar endast 3 % obetingat ja. 32 % svarar nej och 12 % att de saknar sådana kontakter. 53 % svarar att det oftast eller ibland finns kunskap om anhörigas situation.

Familjerelationer påverkats märkbart av att någon i familjen har en psykisk ohälsa. 51 % uppger att det lett till stora slitningar eller separation. 32 % svarar att de kunnat anpassa sig till situationen 11 % anser att relationerna stärkts och 4 % att de är oförändrade.

Arbetet påverkas också märkbart av att vara anhörig. Av dem som förvärvsarbetar svarar alla att de gått ner i arbetstid, bytt tjänst eller behövt gå ifrån arbetet för att stödja i kontakt med vård och myndigheter eller vid en krissituation. 48 % har varit sjukskrivna. Detta till trots bidrar drygt hälften regelbundet ekonomiskt till den närståendes levnadsomkostnader

Nästan alla (98 %) upplever oro till följd av sin närståendes hälsa.I enkäten framkom att behovet av anhörigstöd var stort. Många framförde en önskan om samtalsstöd, avlastning, hjälp med samordning av vård- och myndighetskontakter, stöd i vardagen och hjälp med ekonomiska frågor. Sist men inte minst uttryckte många ett stort behov av utbildning och anhörigträffar.

I vårt arbete har vi sett att anhöriga kan och vill bidra, men denna undersökning visar att priset för detta ofta blir väldigt högt och att samhällets hjälp till dem som hjälper sina närstående har stora brister. I det avslutande kapitlet beskriver vi vad NSPH anser att man bör göra åt detta.

Läs hela resultatet av vår undersökning (pdf, öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2021-09-16 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson