1, 6 miljarder till insatser under 2022 för bättre psykisk hälsa

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten har träffat en tilläggsöverenskommelse inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 

Den kompletterar den tidigare överenskommelsen för åren 2021–2022. Syftet med tillägget är bland annat att klargöra den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen för 2022.

Regeringen och SKR är överens om att överenskommelsen för 2022 ska omfatta totalt 1 635 000 000 kronor där den stora merparten fördelas till kommuner och regioner. Överenskommelsen för 2021 omfattade totalt 1 680 000 000 kronor.

Inriktningen för 2022 syftar liksom tidigare bland annat till att utveckla särskilda vårdformer och målgruppsanpassade insatser för att förebygga psykisk ohälsa samt att öka tillgängligheten och kvaliteten i vården.

Några exempel ur överenskommelsen; 200 miljoner kronor avsätts för insatser för personer med samsjuklighet, 200 miljoner kr till suicidprevention och 24 miljoner kronor till insatser för stärkt brukarmedverkan.

Läs tilläggsöverenskommelsen för 2022

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2022-02-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson