Folder om Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi

Lennart Magnusson och foldern.

"Vår förhoppning är att den som läser foldern får ny kunskap och hittar inspiration för att utveckla stödet till anhöriga" säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit fram en folder som sammanfattar Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi. I foldern ges en beskrivning av hur anhörigas situation ser ut, vilket behov av stöd anhöriga har och hur samhällets insatser kan utvecklas för att möta anhörigas behov. Du får också ta del av berättelser från tre anhöriga som på olika sätt har vårdat, hjälpt eller stöttat någon i sin närhet.

För några år sedan tog Nka fram ett förslag till en nationell anhörigstrategi och uppvaktade regeringen i frågan. Regeringen beslutade att påbörja arbetet med att utveckla en strategi och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag. Detta har resulterat i två rapporter som beskriver vad det innebär att vara anhörig och vad ett anhörigperspektiv betyder för personal, anhöriga och beslutsfattare. I underlagen ges också analyser av hur omfattande de anhörigas insatser är, vilket stöd som anhöriga själva efterfrågar och förslag på hur stödet till dem behöver utvecklas. Nka har nu sammanfattat de två rapporterna i en folder.

– Vi på Nka tror att en nationell anhörigstrategi skulle betyda mycket för utvecklingen av stödet till anhöriga. En nationell strategi skulle ge mer tyngd till frågor som berör anhöriga och förhoppningsvis leda till att anhörigas situation förbättras. Vår förhoppning är att den som läser foldern får ny kunskap och hittar inspiration för att utveckla stödet till anhöriga, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka.

I foldern finns också tre anhörigintervjuer där anhöriga som har gett eller ger vård och stöd till en närstående delar med sig av hur anhörigskapet har påverkat dem.

Foldern kan användas för att höja kunskapen om anhörigas situation och stödbehov. Materialet får gärna spridas till beslutsfattare, kommuner, regioner, vård- och omsorgspersonal och andra som kan vara intresserade. Det går också med fördel att använda materialet som underlag vid utveckling av insatser för anhöriga eller vid samtal med anhöriga. I foldern ges mer konkreta förslag på hur den kan användas.

Foldern går att läsa och ladda ned kostnadsfritt

Det går också att beställa foldern (Gratis vid beställning upp till 15 exemplar, därefter 25 kr/st)

Läs mer om utvecklingen av en nationell anhörigstrategi

Senast uppdaterad 2022-02-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson