Region Kronoberg

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Vi har arbetsrutiner för hur vi ska arbeta med barn som närstående inom hela hälso- och sjukvården.

Finns det dokumentation i journalen?
Vår arbetsrutin beskriver hur vi ska dokumentera, men det är oklart vilket genomslag rutinen har haft. Olika verksamheter har kommit olika långt.

Finns det barnombud?
Vi har Familjeombud som arbetar med barn som närstående, barn som far illa och våld i nära relationer.

Strukturella förutsättningar Finns det utbildningsinsatser till personal?
Alla familjeombud får grundutbildning, de sprider kunskapen vidare i sina verksamheter. Vid behov genomförs regionövergripande utbildningar.

Finns det material/information till personal?
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/#tab-15001

Finns det material/information till föräldrar?
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/acfb24e358c649febe63aa853e293d08/till-foraldrar-och-viktiga-vuxna---att-prata-med-barn-som-narstaende.pdf

Finns det material/information till barn och unga?
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/acfb24e358c649febe63aa853e293d08/till-barn-och-ungdomar---nar-nagon-i-din-familj....pdf

Stöd till personal för att ge information till närstående: http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/barn-som-narstaende/

Vi har tagit fram information som vänder sig direkt till barn och föräldrar om barn som närstående för spridning via 1177.se. Vi inväntar svar på möjlighet att få ingångar på 1177 till detta material.

Kontaktuppgifter:
Susann Swärd
Telefon: 0709-844558
E-post: susann.sward@kronoberg.se
Webbinformation: http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/manskliga-rattigheter-och-barnets-rattigheter/

Senast uppdaterad 2018-02-19 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson