Region Kronoberg

På denna sida benämns det som Nka menar med barn som anhöriga istället som barn som närstående, då det är den benämning Region Kronoberg använder.

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Vi har tre personer som är huvudansvariga för våra familjeombud, där ett av deras fyra ansvarsområden är just barn som närstående. En av oss tre har något större ansvar för just barn som närstående.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Vi har en riktlinje för barn som närstående

Hur följs styrdokumenten upp?
Det finns inlagt i automatiskt uppföljningssystem för revidering efter utgångsdatum. Vi följer upp barnrättsarbetet i ett barnbokslut där frågor som rör barn som närstående lyfts ibland. Det görs ingen utvärdering av riktlinjen som sådan.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Vi har ca 120 familjeombud som finns inom hälso- och sjukvård samt tandvård.
Uppdraget finns här

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Familjeombuden har uppdrag att stärka verksamheterna med barnets rättigheter, barn som anhöriga, barn som far illa samt våld i nära relationer. Dessa fyra områden går in i varandra och stärker ömsesidigt varandra, så att information ut till verksamheter gynnas av synergin mellan de olika perspektiven.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Genom ökad kompetens kring barnets rättigheter ingår artikel 17 om barnets rätt till information samt barnets bästa i artikel 3, med artikel 24 om bästa uppnåeliga hälsa samt artikel 39 om rätt till stöd om barnet varit med om något traumatiskt. Dessa knyts till barn som närstående och rätten till information, råd och stöd enligt HSL.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Viss dokumentation sker, det ser olika ut i olika verksamheter. En del verksamheter, till exempel psykiatrin använder alltid KVÅ-koder för insatser runt barn som närstående.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja, det finns utbildningsmaterial för familjeombuden att använda till sin verksamhet. Det finns även möjlighet att människorätts- och barnrättsstrategen kan komma ut och utbilda i verksamheterna.

Finns det material/information till personal?
Ja. Både utbildningsmaterial samt material att använda i kontakten med familjen. Se mer här

Finns det material/information till föräldrar?
Ja, det finns material till föräldrar här samt en ingång för vuxna på 1177.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja, det finns material till barn och unga här samt en ingång för barn på 1177.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Satsningar på att ta fram material, bygga upp en struktur på 1177 samt utbilda familjeombud och verksamheter.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Se fråga 3 ovan. Ingen särskild uppföljning utifrån detta lagrum.

Länk till hemsida

Kontaktuppgifter:
Helen Runesson, familjeombudsansvarig kring barn som närstående
helen.runesson@kronoberg.se
0470 – 58 25 41

Senast uppdaterad 2022-12-20 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson