Region Kronoberg

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
All vårdpersonal har i uppdrag att ställa frågan och identifiera när det finns barn som närstående. Alla verksamheter ska kunna stötta vårdnadshavaren att ge barnet information och råd, eller tillsammans med vårdnadshavaren kunna ge barnet information och råd, samt även kunna ge barnet information och råd direkt.

Alla verksamheter ska veta vem som kan ge barnet stöd, om sådant behövs. T.ex. sorgegrupp eller annan form av närståendestöd. De ska hjälpa barnet att få tillgång till sådant stöd.

Alla verksamheter ska veta vem som kan ge barnet egen vård, om sådan behövs utifrån barnet som närstående. De ska hjälpa barnet att få tillgång till sådan vård.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Vi har en arbetsrutin kring barn som närstående som definierar ansvar och hur vi ska arbeta med barn som närstående.

Hur följs styrdokumenten upp?
Alla våra styrdokument läggs på bevakning och när utgångsdatum närmar sig påminns ansvarig tjänsteperson/arbetsgrupp att uppdatera riktlinjen. Den uppdaterades senast 2020.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga? Om ja, var i organisationen finns de och hur ser deras uppdrag ut?
Region Kronoberg har för närvarande 109 familjeombud. I deras uppdrag ingår barn som närstående, barnets rättigheter, barn som far illa samt våld i nära relationer. De representerar majoriteten av våra olika verksamheter.

Familjeombuden är resurspersoner som stödjer den egna verksamheten på följande sätt:
• Uppmärksamma och informera verksamheten om barnets rättigheter, barn som far illa, våld i nära relationer och barn som närstående.
• Vara ett stöd och bollplank i verksamheten i det vardagliga arbetet med barnets rättigheter, barn som far illa, våld i nära relationer och barn som närstående.
• Nätverka med andra familjeombud i Region Kronoberg för att få till samverkan och erfarenhetsutbyte.

Information om familjeombuden

Stödpaketet till familjeombuden har en sida som handlar om barn som närstående. Sist på denna sida finner ni hur det upplägget ser ut.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Familjeombuden, liksom människorätts- och barnrättsstrategen arbetar övergripande med båda områdena parallellt. I allt barnrättsarbete och barnrättsutbildning ingår både barnets rättigheter som patient och som närstående.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Det blir en tydlig koppling mellan barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården, genom patientlagen och hälso- och sjukvårdslagens paragraf om barn som närstående.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Vi använder inte KVÅ-koder och har tyvärr fortfarande ingen bra rutin för enhetlig journalföring, varje klinik hittar sitt eget sätt.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
I Region Kronobergs utbildning om barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården ingår barn som närstående. Familjeombuden får en utbildning om barn som närstående som del av deras grundutbildning. Vi har även tagit fram presentationsmaterial om barn som närstående som familjeombuden kan använda för att utbilda personal i sin verksamhet. Vi rekommenderar även webbutbildningen Barn som närstående från NKA. Information om sorgegrupper för familjer har kommunicerats vid flertalet tillfällen.

Finns det material/information till personal?
• Vi har samlat information till personal om barn som närstående här. Där finns information om riktlinjen, ett fickkort med bra tips till personalen kring att uppmärksamma och prata med barn som närstående, samt bra länkar till ytterligare information.
• Vi länkar även vidare till mer bra material för barn som närstående
• Vi har tagit fram material om barn i sorg

Finns det material/information till föräldrar?
• Vi har tagit fram en broschyr till föräldrar och viktiga vuxna runt barnen

• Vi har även arbetat med 1177 för att lägga upp webbsidor med bra information till viktiga vuxna till barn som närstående

• Vi har tagit fram material om sorgegrupper för barn och vuxna

Finns det material/information till barn och unga?
• Vi har tagit fram informationsmaterial direkt till barn 
• Vi har även arbetat med 1177 för att lägga upp webbsidor med bra information för barn som är närstående
• Vi har även tagit fram material om sorgegrupper för barn

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Inledningsvis skedde satsningen för ett antal år sedan när allt material arbetades fram och informerades om i verksamheterna. Nu är det löpande verksamhet och uppmärksammas löpande som en del av barnets rättigheter inom vården och genom familjeombudens uppdrag.

Arbetet med barn i sorg utvecklades till sin nuvarande form för ett par år sedan. Sedan dess har information till personal och allmänheten skett återkommande.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Vi har inte följt upp arbetet på något systematiskt sätt. Familjehälsan som är en 1:a linjen-mottagning för barn med psykisk ohälsa, finns som den naturliga plats att söka stöd och hjälp i samband med dödsfall i familjer med minderåriga barn. Familjen erbjuds stöd som familj och enskilt beroende på behov och kontakten kan finnas av och till under flera år. Familjerna erbjuds också stöd i form av gruppverksamhet för barn och vuxna parallellt enligt särskilt program och metod. När det gäller mer än råd och stöd utan är aktuellt med behandling för familjer där det finns barn som närstående, hänvisas dessa familjer också till 1:a linjen. Familjehälsan är numera ett välkänt ställe att vända sig till för de allra flesta och ett enkelt sätt att nå vården. Dessa ärenden triageras inte heller på samma sätt som annan psykisk ohälsa utan får snabb tid direkt hos behandlare.

Länk till hemsida

Kontaktuppgifter:
Susann Swärd, Människorätts- och barnrättsstrateg, tfn. 0709-844558, susann.sward@kronoberg.se
Helen Runesson, Leg sjuksköterska, helen.runesson@kronoberg.se

Senast uppdaterad 2021-11-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson