LSS firar 30 år

Ett par som medverkar i ett webbinarium

LSS 30 år

Riksförbundet FUB uppmärksammar det 30-åriga jubileet av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genom att organisera en serie informativa webbinarier under våren.

 Med syfte att engagera och informera politiker på både central och lokal nivå, samt chefer inom LSS-verksamheten, har FUB skräddarsytt varje webbinarium med teman som är nära kopplade till LSS.

Onsdag den 10/4, klockan 13:00-14:00:

Samhällsekonomiska effekter av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning. Jonas Huldt, Claes Malmquist, Sven Vikberg, Payoff.

Webbinariets innehåll: FUB gav företaget Payoff i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk undersökning av att LSS-insatser har minskat i både antal och omfattning. Fokus i undersökningen har varit de samhällsekonomiska effekterna av att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga inte får det stöd de är i behov av. Vid webbinariet presenteras resultatet av djupintervjuer med forskare, professionella, personer med IF och anhöriga, samt en enkät och statistik. En rapport publiceras samma dag. Klicka här för att anmäla dig.

 

Onsdag den 6/3, klockan 13:00-14:00:

Kvalitet i LSS-verksamhet: hur påverkar organisationens struktur och chefers roll? Petra Björne, Fil dr FoU-koordinator Malmö stads funktionsstödsförvaltning, forskare Umeå universitet.

Webbinariets innehåll: Personer med IF med stöd av LSS har ofta insatser under lång tid. Exempelvis kan de bo i en gruppbostad under hela sitt vuxna liv. Därför är det extra viktigt att verksamheten lever upp till lagens syfte att garantera goda levnadsvillkor, det vill säga stödjer egna val och beslutsfattande och är utformad utifrån personens preferenser och behov. Forskning visar att organisationens engagemang och chefers aktiva roll har en viktig påverkan på kvaliteten. Webbinariet kommer att diskutera hur kvalitet i en LSS-verksamhet kan beskrivas och följas upp. Klicka här för att anmäla dig.

 

Måndag den 18/3, klockan 13:00-14:00:

Kommuners lag- och domstolstrots när det gäller LSS. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet.

Webbinariets innehåll: Det blir allt vanligare att kommuner inte följer lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, med hänvisning till bristande resurser. Detta trots att LSS är en rättighetslag. Politiker i en kommunal nämnd kan dömas för tjänstefel i samband med myndighetsutövning, men likväl åtalas inte förtroendevalda för tjänstefel. Klicka här för att anmäla dig.

 

Onsdag den 17/4, klockan 13:00-14:00:

Hur påverkas anhöriga till barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF) när familjen inte får det stöd man är i behov av? Mona Pihl och Maria Ahlqvist, möjliggörare/praktiker, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Webbinariets innehåll: Enligt Socialstyrelsen (Lägesrapport 2023) minskar LSS-insatserna som riktar sig till barn och familj i antal och/eller omfattning och insatserna beviljas allt senare. I familjer där ett eller flera barn har en funktionsnedsättning går ofta en av föräldrarna ner i arbetstid, medan den andra föräldern arbetar mer än tidigare. Socialförsäkringsstatistik visar att mammor till barn med funktionsnedsättning är arbetslösa, förtidspensionerade eller sjukskrivna i högre utsträckning än övriga mammor (Nka Kunskapsöversikt 2016:3). Klicka här för att anmäla dig.

Ladda ner vårens program

Senast uppdaterad 2024-01-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson