E-tjänster och ny teknik för anhöriga

Bild på ett kommunikationsvertyg

E-tjänster kallar man moderna IT-tjänster, som att söka information, uträtta bankärenden och att göra inköp via Internet, telefoni eller bildtelefoni. E-tjänster för anhörigvårdare är ovanliga trots att allt fler äldre använder Internet idag.

Hjälpmedelsinstitutet ska nu vara med och utveckla tekniska lösningar i programmet Teknik för äldre. Regeringen menar att utvecklingen av e-tjänster inte har handlat om vad äldre människor behöver eller önskar. Därför handlar programmet Teknik för äldre om äldres behov av hjälpmedel och tjänster av säker och lättillgänglig teknik.

Man vill bland annat utveckla teknik för anhöriga som också de ofta är äldre. Teknikutvecklingen ska utgå från anhörigas behov och situation och innehåller också utveckling av sådana hjälpmedel som har funnits länge.

Länsstyrelsens rapport visar att knappt en femtedel av kommunerna tänkte utveckla
e-tjänster som vänder sig till anhöriga under 2006. Samtidigt visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån att allt fler äldre använder Internet. Under 2006 hade närmare hälften av de äldre i åldrarna mellan 65 och 74 år och en fjärdedel i åldrarna mellan 75 och 84 år, Internet hemma.

Frivilligorganisationerna kan också berätta att allt fler intresserar sig för Internet och datautbildningar. E-tjänster måste bli mer lättillgängliga och användarvänliga. Annars hamnar  äldre, funktionshindrade och andra grupper med användarhandikapp utanför samhället. Något måste också göras så att de äldre som inte har tillgång till Internet kan få information och samma tjänster på annat sätt. EU har startat ett program för e-Inclusion, vilket betyder att fler människor ska bli delaktiga i det moderna informationssamhället.

Forskningen har fram till nu handlat om telemedicin, alltså att man kan tala med och få råd av sjukvårdspersonal på distans. Det finns också distansövervakning av äldres hälsa samt virtuella hembesök via bildtelefon. Men det finns få e-tjänster som riktar sig specifikt till anhörigvårdare. Ett undantag är ACTION-tjänsten som man kan få som en del av anhörigstödet i Borås Stad. På försök har man nu ACTION-tjänsten i sex kommuner.

Vi vet att äldre kan lära sig använda ny teknik om den är lätt att använda, och är till direkt nytta i det dagliga livet. Det är också möjligt, att genom samverkan med de äldre, anhöriga och vård- och omsorgspersonal under hela forsknings- och utvecklingsprocessen, skapa en tjänst som ger ökad social delaktighet för samtliga berörda parter. ACTION är särskilt viktig för anhörigvårdare som har lite eller ingen erfarenhet av att vårda och för anhörigvårdare som känner sig ensamma. Med hjälp av e-tjänster som ACTION har kommunerna kunnat sänka sina kostnader. På samma gång har tjänsten gett ökad kvalitet i det dagliga livet för äldre och deras anhörigvårdare. Tjänsten har hittills framför allt varit anpassad för äldre anhörigvårdare, make/maka eller partner som bor tillsammans med den anhöriga som de hjälper och stödjer.

Senast uppdaterad 2021-01-09 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson