Region Halland

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Förvaltningarna ska arbeta utifrån de rutiner och dokument som finns gällande stöd till barn som anhöriga.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Region Halland har en rutin för Barn som anhöriga. Rutinen beskriver bland annat den modell och metod vi arbetar utifrån för att uppmärksamma barnen och följa Barnkonventionen. Modellen utgår från olika behovsnivåer – att uppmärksamma om det finns barn, att ge information och råd och att ge stöd när behov finns.

Hur följs styrdokumenten upp?
Respektive förvaltning ansvarar för att lokala tillämpningar utarbetas och att den regiongemensamma rutinen följs. I den lokala tillämpningen framgår vem som gör vad inom förvaltningen utifrån modellen och vilka kompenshöjande insatser som krävs för att modellen ska kunna fungera. Efterlevnad av rutinen ska följas upp genom att förvaltningen följer lämpliga indikatorer.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga?
Ja inom psykiatrin. Finns dokument om arbetssätt och samordnare som håller ihop arbetet för barnombuden.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Barnkonventionen är utgångspunkten som Barn som anhöriga och andra frågor inom barnområdet ska ha i arbetet.

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Barnkonventionen lyfter fram frågor om barn tydligare.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Om KVÅ-kod används sker det i patientens journal, det vill säga förälderns/den vuxnes journal som barnet ses som anhörig till. Dokumentation i barnets journal i de fall barnet på grund av den uppstådda situationen behöver så mycket extra stöd att barnet själv definieras som patient (och inte bara anhörig)

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja. Webbutbildning Våga Fråga. Det finns också fördjupade utbildningar att tillgå för medarbetare som har utökat uppdrag i sin profession utöver att uppmärksamma barn som anhöriga.

Finns det material/information till personal?
Se ovan.

Finns det material/information till föräldrar?
Nej.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja. Det finns filmer anpassade till barns ålder om hur det är att ha en nära anhörig med psykisk ohälsa.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Pågående arbete med att samla och utveckla frågor inom barnområdet med barnkonventionen som utgångspunkt.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Se fråga Hur följs styrdokumenten upp?

Länk till hemsida

Kontaktuppgifter:
Maria Nilsson, 0708 -705 114. maria.nilsson@regionhalland.se

Senast uppdaterad 2021-11-12 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson