Region Halland

Hur ser organisationen ut kring arbetet med att ge information, råd och stöd till barn som anhöriga?
Hälso- och sjukvården inom Region Halland har en regional rutin som är en regional tillämpning av lagen rörande barn som anhöriga. Förvaltningarna arbetar utifrån denna samt utformar i tillägg de lokala rutiner och dokument som behovet tillser i respektive verksamhet.

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande) till stöd för efterlevnaden av bestämmelsen i 5 kap 7§ HSL?
Ja.

Hur följs styrdokumenten upp?
I respektive lokal tillämpning framgår vem som gör vad inom förvaltningen, hur tillämpningen följs upp samt vilka lokala kompenshöjande insatser som krävs inom området. Regionkontoret följer upp och analyserar aggregerad data från vårdförvaltningarna varje halvår.

Finns det barnombud för Barn som anhöriga?
Ja inom psykiatrin. Finns dokument om arbetssätt och samordnare som håller ihop arbetet för barnombuden.

Hur ser kopplingen ut mellan barnrättsarbetet och arbetet med Barn som anhöriga?
Barnkonventionen och barnrättsarbetet är grunden i alla områden som berör barn inom hela regionen. Barn som anhöriga är såldes en av områdena som utgår från denna grund. 

På vilka sätt har barnrättsperspektivet stärkt arbetet med Barn som anhöriga?
Se frågan ovan. Barnkonventionen tydliggör i tillägg huvudmannens ansvar att arbeta rättighetsbaserat med utgångspunkten i att alla barn är kompetenta och som ska få sina rättigheter tillgodosedda i alla arbets- och beslutsprocesser inom regionen.

Finns det dokumentation i journalen? Används KVÅ-koder?
Om KVÅ-kod används sker det i patientens journal, det vill säga förälderns/den vuxnes journal som barnet ses som anhörig till. Dokumentation i barnets journal i de fall barnet på grund av den uppstådda situationen behöver så mycket extra stöd att barnet själv definieras som patient (och inte bara anhörig).

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Ja. Webbutbildning Våga Fråga. Det finns också fördjupade utbildningar att tillgå för medarbetare som har utökat uppdrag i sin profession utöver att uppmärksamma barn som anhöriga. Grundläggande utbildning i barnkonventionen finns också tillgänglig. Alla utbildningar ligger samlade på en kompetensportal som medarbetare inom regionen har tillgång till.

Finns det material/information till personal?
Se ovan.

Finns det material/information till föräldrar?
Det har inte utarbetats något material på övergripande nivå. Verksamheter och förvaltningar arbetar fortlöpande med att efter behov utveckla tillgänglig information till de som berörs av verksamhetens insatser.

Finns det material/information till barn och unga?
Ja. Det finns filmer anpassade till barns ålder om hur det är att ha en nära anhörig med psykisk ohälsa.

Har det genomförts några särskilda satsningar?
Pågående arbete med att samla, följa upp och utveckla frågor internt och externt inom barnområdet.

Hur följs efterlevnaden av HSL 7 kap. 5 § upp och vad har det resulterat i för åtgärder?
Se fråga Hur följs styrdokumenten upp?

Länk till hemsida

Kontaktuppgifter:
Mia Alne, maria.alne@regionhalland.se

Senast uppdaterad 2022-12-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson