Om barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska respektera, skydda och uppfylla den. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är:

  • artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 
  • artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare.
  • artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder och mognad.
  • artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa.
  • artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bland annat handlar om att staten ska ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran.
  • artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bland annat tar upp att staten ska sträva efter att till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning.
  • artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bland annat handlar om barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation anpassad till barnets ålder.

Läs mer om barnkonventionen på Nka:s webbplats

Läs mer om barnets rättigheter på SKR:s webbplats

Läs Socialstyrelsens rapport "Samverkan för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer"

Senast uppdaterad 2022-05-24 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson