Doktorander sökes till forskningsprojekt

Nka:s och Linnéuniversitetets loggor.

Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) söker doktorander till två forskningsprojekt inom området Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Den ena doktorandtjänsten avser forskningsprojektet YOUNG-KIN – Barn som anhörigas psykiska hälsa och den andra avser CANOK – Barn som anhöriga i skolan.

YOUNG-KIN – Barn som anhörigas psykiska hälsa

Syftet med detta forskningsprojekt är att stärka det psykiska välbefinnandet hos barn som är anhöriga. Projektet är en vidareutveckling av det arbete som gjorts avseende utveckling och införande av ME-WE-modellen, som är en förebyggande psykosocial och psykoedukativ insats. I detta forskningsprojekt ska ME-WE-modellen anpassas till barn som anhöriga mellan 12 och 15 år. Forskningsprojektet startar med en kartläggning av hur situationen och det psykiska välbefinnandet ser ut för dessa barn. Parallellt med kartläggningen ska en anpassad stödinsats, baserad på ME-WE modellen, tas fram.

Du kommer att vara med i ett projektteam bestående av forskare och fältarbetare. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande fyra års heltidsstudier. Projektet finansieras av Forte och Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet.

CANOK – Barn som anhöriga i skolan

Syftet med detta forskningsprojekt är att stärka skolsköterskor i att identifiera elever (7–17 år) som upplever psykisk ohälsa på grund av sin roll som barn som anhöriga. Forskningsprojektet ska bidra till att öka medvetenheten om barn som anhöriga och ge verktyg för skolsköterskor att identifiera, förstå och stödja dessa barn och främja deras psykiska hälsa. Du kommer att vara med i ett projektteam bestående av forskare och fältarbetare. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande fyra års heltidsstudier.

Forskningsprojektet kommer att involvera Skolsköterskeföreningen och elevhälsan i de medverkande kommunerna. Forskningsprojektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitetet.

Ansökan

Fullständiga annonser och mall för ansökan finns på Linnéuniversitetets hemsida
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2023.

För mer information

Foto på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2023-02-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson