Sveriges första nationella anhörigstrategi

Den 14 april 2022 meddelade regeringen att man tagit beslut om Sveriges första nationella strategi för anhöriga som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg, samt att göra stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet.

Webbinarium: Stöd för handläggare att uppmärksamma anhöriga

 

Webbinarium: Uppföljning av stöd till anhöriga

 

Läs den nationella anhörigstrategin

Strategin ska formulera och tydliggöra de olika behov som anhöriga kan ha och ska utgå från följande tre punkter:

1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar.

2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv. Det innebär att vården och omsorgen utförs med beaktande också av den anhörigas behov av till exempel delaktighet och information och att den anhöriges insatser uppmärksammas.  

3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del. Sådant stöd kan till exempel bestå i information, utbildning, avlösning, ekonomiskt stöd och samtalsstöd.

Utgångspunkten för strategin är också att anhörigas insatser och delaktighet alltid ska bygga på frivillighet.

Inom ramen för strategin har regeringen gett Socialstyrelsen tre uppdrag: 

• Att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan utformas, och hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner erbjuder anhöriga kan utformas.

• Att ta fram stöd som riktar sig till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer inom hälso- och sjukvård och omsorg, biståndshandläggare samt övrig vård- och omsorgspersonal. Stödet ska ge vägledning för ledning, styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka anhörigperspektivet.

• Att ta fram stöd som riktar sig till kommunernas handläggare som utreder och fattar beslut om personer som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Stödet ska ge vägledning om hur anhörigas behov kan synliggöras i biståndsbedömningen och vara till hjälp vid utformningen av individuella stödinsatser riktade till den som är anhörig.

Läs den nationella anhörigstrategin

Läs mer om regeringens beslut på Regeringskansliets webbplats

Bakgrunden till den nationella anhörigstrategin

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tog 2017 fram förslag till en nationell anhörigstrategi. I samband med det genomfördes intervjuer med anhöriga, personal och beslutsfattare för att ytterligare kunna konkretisera strategin. Studien visade på ett tydligt behov av en nationell anhörigstrategi och baserat på studiens resultat tog Nka fram tio förslag till åtgärdsområden:

1. Säkra finansiell och social trygghet – egen ekonomi och pension
2. Balans mellan förvärvsarbete och vård av närstående
3. Förebyggande åtgärder för att motverka ohälsa hos anhöriga
4. Anhöriga som samarbetspartners inom vård och omsorg
5. Utbildning av personal inom kommun och landsting som möter anhöriga
6. Utbildning och träning för anhöriga samt validering av anhörigas färdigheter
7. E-tjänster och välfärdsteknologi som anhörigstöd
8. Möta anhörigas behov och utveckla ett evidensbaserat anhörigstöd
9. Samverkan mellan kommun och landsting
10. Säkra barnrättsperspektivet – barn och unga som anhöriga

Läs mer om förslagen 

Läs Nka:s rapport 

Förslagen presenterades för socialdepartementet och nationella, regionala samt lokala politiker. Hösten 2019 beslutade regeringen att påbörja arbetet med att utveckla strategin och gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag.

Uppdraget inkluderade först endast anhöriga till äldre personer, men utvidgades senare till att omfatta anhöriga till personer i alla åldrar. I Socialstyrelsens uppdrag ingick att ta fram en analys av vad anhörigperspektivet innebär för anhöriga och personal, samt att göra en kartläggning och analys av i vilken utsträckning ett anhörigperspektiv finns med i tillämpningen av det befintliga regelverket. I genomförandet av uppdraget samverkade Socialstyrelsen med Nka och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Socialstyrelsens underlag

Den första rapporten, som berör anhöriga till äldre personer, publicerades i december 2020. Sommaren 2021 publicerades också rapporten som rör övriga anhöriga. 

Läs Socialstyrelsens första rapport: "Anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer"

Läs Nka:s nyhet om den första rapporten

Läs Socialstyrelsens andra rapport: "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära"

Läs Nka:s nyhet om den andra rapporten

Folder som sammanfattar underlaget

I början av 2022 lanserade Nka en folder som sammanfattar Socialstyrelsens underlag. Foldern beskriver hur anhörigas situation kan se ut och vilket behov av stöd anhöriga har. Det ges också förslag på hur stödet till anhöriga kan utvecklas. 

Läs eller ladda ner foldern

Beställ foldern (Gratis vid beställning upp till 15 exemplar, därefter 25 kr/st)

Film om anhörigperspektiv i vård och omsorg 

Eskilstuna kommun har tagit fram en video om anhörigperspektiv i vård- och omsorgsförvaltningen:

Senast uppdaterad 2022-10-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson