Hälsa kan betyda olika saker för olika människor

Ord kan påverka våra tankar och därmed även vårt sätt att agera. Vi bör lämna alla D ord (damage, disability, defect, deficit, devastating och depressiong) och istället integrera "the F-words" (fitness, function, friends, fun, future). Rosenbaum och Gorter har gjort ett försök att integrera orden med ICF, för att förtydliga hälsobegreppet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. Författarna menar att vi bör prata om fitness kopplat till kroppsstrukturer och funktioner, function kopplat till aktivitet, friends till delaktighet, familj kopplat tillomgivningen och fun kopplat till personfaktorer och delaktighet. Som barn handlar det också om att vara rustad för framtiden (future). (Rosenbaum & Gorter, 2012). I kunskapsöversikten Hälsa hos barn och unga med flerfunktionsnedsättning belyses hälsa ur följande perspektiv; kost, munhälsa, sömn, sexualitet, lek, fysisk aktivitet och kultur. Boken innehåller även två kapitel om anhörig och patientperspektiv kring hälsa för personer med svår funktionsnedsättning.
Birgitta Nordström, leg, sjukgymnast, forskningsstrateg, rehabilitering och adjungerad lektor i fysioterapi på LTU.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson