Beskrivning av utvecklingsarbetet

I Landstinget Dalarnas utvecklingsarbete kommer de sedan tidigare antagna riktlinjerna till hälso- och sjukvården och "När barn är närstående" att användas.

Koppling till lagen

Ett arbete ska inledas för att tillsammans med Socialstyrelsen konkretisera vad som avses med råd och stöd utifrån lagstiftningen, och utveckla insatser med en tydlig koppling till aktuell forskning. Vid arbetet med att förtydliga Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Patientsäkerhetslagen, PSL, ska också sekretess och tystnadsplikt beaktas, men inte vara ett hinder i arbetet med att ge barnet information, råd och stöd. 

Verksamheterna ska utifrån den specifika vårdsituationen som barnets närstående befinner sig i uppmärksamma:

  • förälders/vårdnadshavares behov av stöd för att uppmärksamma och stötta sitt barn.
  • att barnet får möjlighet att komma till tals och ställa frågor. Beroende på barnets ålder och mognad sker det i samråd med barnens föräldrar/ vårdnadshavare.
  • att kompetens finns för att beakta barns behov av information, råd och stöd och/eller att förmedla en sådan kontakt. Till exempel en kontakt i barnets närmiljö som Elevhälsan, kuratorsenheten, Sjukhuskyrkan, socialtjänsten med flera.


Erfarenhetsutbyte med andra

Utbyte av erfarenheter sker med de övriga utvecklingsregionerna i det nationella utvecklingsarbetet och genom Socialstyrelsen.


”Utbildningspaket”

I Landstinget Dalarnas utvecklingsarbete ska en större utbildningsinsats göras. Utifrån de nuvarande insatserna ska utbudet utvidgas. I deltagandet i utvecklingsarbetet finns ett forskningsintresse. 


Metod: Föra barn på tal

Landstinget vill ha en spridning i större omfattning till samtliga verksamheter som möter barn som närstående i hälso- och sjukvården. Metoden har inte använts tidigare i landstinget och man beräknar en utbildning för 300 anställda under två år. 


Metod: Beardslees familjeintervention

Metoden ska spridas och erbjudas patienten och dess barn/familj på samtliga vuxenpsykiatriska öppenvårdmottagningar. Idag används metoden endast i delar av länet och man beräknar en utbildning för 25 anställda inom vuxenpsykiatrin under 2013. 


Utbildningsinsats för att utbilda metodutbildare 

För att kunna erbjuda utbildningsinsatser behövs det utbildare av metoderna Beardslees familjeintervention och Föra barnen på tal inom landstinget. Landstinget Dalarna beräknar att utbilda 8-12 anställda med start under hösten 2012.

 
Stöd till verksamheterna

Verksamheterna i hälso- och sjukvården ska erbjudas stöd för utvecklingsarbete i enlighet med § 2g Hälso- och sjukvårdslagen. Det handlar om att ta fram handlingsplaner där det finns barn som är anhöriga och ge stöd till barnpiloterna i verksamheten. Rutiner vid samarbete med socialtjänsten ska tas fram i samarbete med en pilotkommun. En handlingsplan ska tas fram för barn och unga som mist en förälder/vårdnadshavare på grund av suicid. Inom vuxenpsykiatrin göra en revidering av vårdprogrammet från år 2005 med särskilt fokus på suicid. En familjestödsutbildning vid cancerrehabilitering och vård i livets slutskede ska initieras som riktar sig till läkare, sjuksköterskor och kuratorer inom medicinkliniken, kuratorsenheten, kvinnokliniken och den specialiserad palliativa vården. För ett jämlikt, respektfullt och professionellt omhändertagande av gravida kvinnor med psykisk ohälsa och/eller missbruk ska ett utvecklingsarbete ske. Mödrahälsovården i Dalarna vill genom ökad identifiering samt tidigt och strukturerat samarbete kring kvinnorna få en minskning av framtida ohälsa för det ofödda barnet.


Stödgruppsverksamhet Barn/unga som mist en förälder

För att kunna erbjuda stödgruppsverksamhet när barn/unga har mist en förälder i hela länet behöver stödgruppsledare utbildas. Idag erbjuds gruppverksamhet i Faluområdet för alla barn i Dalarna. Verksamheten sker i samverkan mellan kuratorsenheten, Sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan och Rädda Barnen. På Ersta Sköndals Högskola erbjuds en kurs som sedan tidigare har varit ett grundkrav för att verka som stödgruppsledare utöver sin grundutbildning. Fortbildningsinsatser för de nuvarande stödgruppsledarna ska också erbjudas. 


Identifiering

I det nya journalsystemet för hälso- och sjukvården ska ett arbete ske för att det ska vara möjligt att i journalsystemet registrera att frågan ställts till förälder/vårdnadshavare om minderåriga barn och att de fått information. I journalsystemet ska en rapport för uppföljning kunna hämtas.


Ta fram informationsmaterial

Arbetet med att ta fram informationsmaterial till barn som närstående och till föräldrar om barn som anhöriga kan ske gemensamt i det pågående utvecklingsarbetet.


Uppföljning och utvärdering

Inom projektet ska metoder för uppföljning och utvärdering utvecklas, både internt och i samarbete med de övriga utvecklingsregionerna i det nationella utvecklingsarbetet och Socialstyrelsen.

Senast uppdaterad 2021-01-19 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS