Utvecklingsdag för att stärka anhörigperspektivet – en dag med många aha-upplevelser

Personal sitter vid bord.

I maj deltog personal vid dagverksamheterna för personer med demens i Borås i en utvecklingsdag. Foto: Privat

Nyligen genomförde Borås en utvecklingsdag för personalen vid stadens dagverksamheter för personer med demens.
– Målet med utvecklingsdagen var att fylla på med mer kunskap och inspirera till att arbeta än mer för att integrera ett anhörigperspektiv i verksamheter där man möter anhöriga, säger Agneta Gustafsson, anhörigstrateg i Borås stad.

I slutet av maj erbjöds all personal vid dagverksamheterna för personer med demens i Borås att delta i en utvecklingsdag. Syftet var att lyfta anhörigperspektivet och öka tryggheten för personalen i mötet med anhöriga.

Agneta Gustafsson, anhörigstrateg i Borås stad, var tillsammans med Frida Mossberg, enhetschef i Borås stad, ansvarig för utvecklingsdagen.

– Redan nu samverkar man med anhöriga i stadens verksamheter, men anhörigperspektivet behöver ändå lyftas fram och diskuteras. All personal behöver få lite påfyllning och få möjlighet att reflektera och diskutera frågor som rör samverkan med anhöriga. Personalen i dagverksamheter, som vi vände oss till med den här utbildningsdagen, ska känna sig trygga i mötet och samverkan med anhöriga, betonar Agneta Gustafsson.

Hon berättar att utbildningsdagen tog avstamp i den Nationella anhörigstrategin och Trialogs webbutbildning, ett arvsfondsprojekt som drivits av Bräcke Diakoni i samverkan med Nka. En webbutbildning som finns att tillgå på Nka:s hemsida.

– Under dagen använde vi oss av Nka:s sammanfattning av rapporten om den nationella anhörigstrategin och reflekterade tillsammans kring frågor och tankar den väckte. Tyngdpunkten under dagen var hur personalen ska kunna integrera anhörigperspektivet i deras verksamhet. Det i sin tur handlar om att kunna ge rätt information, skapa delaktighet och lotsa till stödinsatser riktade till anhöriga, säger Agneta Gustafsson.

Information, delaktighet och stöd till anhöriga

Hon pekade på vikten av att ge tydlig information vad gäller anhörigperspektivet. Under dagen fick personalen bland annat fundera över vilken information man gav till anhöriga idag.

– Vi jobbade konkret och vardagsnära med verksamhetens eget material och reflekterade över det, och ställde exempelvis frågan om det är ett anhörigperspektiv i den information som vi lämnar ut idag.

När det gällde delaktighet lyftes frågor om bland annat samtycke. Vad som behövs för att anhöriga ska vara delaktiga och om hur man tar in samtycke. En annan viktig fråga som diskuterades under dagen var hur anhörigas frivillighet kan värnas.

– Personalen på dagverksamheterna behöver ha bra kunskap om vad kommunens anhörigstöd innefattar, vilket stöd det går att få. Därför blev även frågan om var man lotsar anhöriga för att de ska få bra stöd viktig.

Agneta Gustafsson berättar att det under utvecklingsdagen även fanns flera tillfällen till reflektion över hur situationen ser ut ur anhörigas perspektiv. Frågor som vidrördes var hur anhöriga mår? Om de bär på skam, skuld och oro. Det lyftes även fram att det kan finnas en form av obalans i maktförhållandet mellan professionella och de anhöriga.

Viktigt veta var ansvaret ligger

– Man behöver få upp ögonen för att anhöriga är en del av verksamhetens uppdrag, men personalen ska inte göra allt. Det är viktigt att visa var ansvaret ligger. Vårt budskap till personalen på dagverksamheten var: Ni gör det redan, förfina det och känn er trygga i det. Att få känna sig trygg när man möter anhöriga är a och o för att kunna göra verklighet av den nationella anhörigstrategin. Där har vi en del arbete kvar att göra, konstaterar hon och berättar att flera utvecklingsdagar är inbokade med olika verksamheter, där man möter anhöriga i Borås kommun.

Agneta Gustafsson och Frida Mossberg skriver på en tavla.

Frida Mossberg och Agneta Gustafsson. Foto: Privat

– Vi har ett tagit fram ett bra koncept för att fylla på med mer kunskap och inspiration till personalen i våra verksamheter, och hoppas nu fler och fler verksamheter kommer att vilja ha liknande utvecklingsdagar framöver, säger Agneta Gustafsson.

Lika nöjd med dagen är Frida Mossberg, enhetschef för dagverksamhet, anhörigstöd och demensteam i Borås stad. Hon betonar vikten av att jobba aktivt med anhörigperspektivet i alla verksamheter och kontinuerligt skapa tillfälle för personalen att hämta inspiration och få ny kunskap vad gäller frågor som rör anhöriga.

– Det är viktigt att vi formulerar gemensamma mål, för hur vi ska bemöta anhöriga och hur vi ska införliva den nationella anhörigstrategin för alla våra verksamheter. Att vi nu har en anhörigstrateg i Borås stad underlättar och säkerställer det arbetet, säger Frida Mossberg.

Gemensam värdegrund

Hon ser utvecklingsdagen som ett viktigt led i arbetet mot gemensamma mål.

– Under dagen jobbade vi bland annat för att förtydliga vilka skyldigheter vi har gentemot de anhöriga vars närstående besöker våra verksamheter. Vi tittade på vad som är fungerande redan idag och vad som behöver utvecklas, rutiner med mera, utifrån ett anhörigperspektiv, säger Frida Mossberg.

Hon betonar vikten av att skapa en gemensam värdegrund för allt arbete med anhöriga.

– En viktig fråga som vi tog upp under dagen var också hur verksamheterna kan samarbeta än bättre med kommunens anhörigstöd. Det finns en viss osäkerhet i alla verksamheter kring vad man har för skyldighet gentemot anhöriga. Därför var den är dagen extra viktig för att höja anhörigkompetensen för all vår personal, konstaterar Frida Mossberg.

Gemensam dag gav extra mycket

Marie Englund, undersköterska vid dagverksamheten Klubb Viskan i Borås tyckte det var bra att alla stadens dagverksamheter hade en gemensam utvecklings- och inspirationsdag kring anhörigperspektivet.

– Det gav extra mycket. Det bidrar till att vi snabbare kan omsätta nya kunskaper i verksamheten, tror hon.

Marie Englund.

Marie Englund. Foto: Privat

– En av de många angelägna frågor som vi pratade och diskuterade kring var vem som räknas som anhörig. Då familjesituationerna idag ser väldigt olika ut är det viktigt att tänka lite bredare. Många gånger är det fler som kan räknas som anhöriga än de som finns i en traditionell kärnfamilj, säger Marie Englund.

Hon poängterar att dagverksamhet generellt är en viktig del i vardagen för personer med demens och berättar att Klubb Viskans dagverksamhet riktar sig till deltagare under 65 år med demenssjukdomar.

– Vissa som kommer till oss är mitt i livet, med familj och yngre barn, jobb och ett aktivt socialt liv. Väldigt mycket förändras i livet för personerna som drabbas av demens och anhöriga ställs många gånger inför tuffa utmaningar.

Marie Englund berättar vidare att Klubb Viskan regelbundet i bjuder in till anhörigträffar, men även har individuella samtal med anhöriga. Hon betonar att samarbetet med anhöriga är a och o för att ”gästerna”, som besöker dagverksamheten ska kunna få en meningsfull verksamhet.

Dialog med anhöriga ett måste

– Anhöriga är viktiga för att vi ska få de rätta pusselbitarna för att kunna ge ett bra stöd till var och en som deltar i vår verksamhet. Vi använder oss alltid av en levnadsberättelse som vi får från anhöriga eller hjälper till att utforma. Det är ett måste att ha en bra dialog och kunna hjälpas åt. Därför är det viktigt att vi som arbetar inom dagverksamheten kontinuerligt får fylla på med ny kunskap och inspiration när det gäller anhörigperspektivet, säger hon och fortsätter:

– Under utvecklingsdagen pratade vi också om vikten av att anhöriga ska känna sig sedda, att ingen ska bli bortglömd. I familjer där det finns barn har vi också ett ansvar för att kunna möta barnen, eller hänvisa vidare så de också får stöd och hjälp. Det är bra att påminnas om. Totalt sett gav utvecklingsdagen väldigt många aha-upplevelser, konstaterar Marie Englund.

Text: Agneta Berghamre Heins
Publicerad 2022-06-23

Senast uppdaterad 2022-06-23 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson