Samtals- och stödgrupper ska underlätta återgång till skolan

Riksförbundet Attention har fått 7,4 miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden till ett treårigt projekt med syfte att utveckla stöd som vänder en problematisk skolfrånvaro till skolnärvaro. Målgruppen är barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF, och deras föräldrar.

Bakgrunden till projektet är, enligt Attention, bristen på anpassningar i skolan för elever med NPF. Detta leder ofta till en problematisk skolfrånvaro. Hela familjen – både barn och vuxna - påverkas negativt.

I projektet kommer Attention att ta fram deltagarstyrda samtals- och stödgrupper för både barnen och föräldrarna. Detta kommer ske i samarbete mellan Attentions lokala föreningar och folkbildningen.

Även skolans personal kommer att involveras i projektet. Bland annat kommer personalen förses med olika verktyg för återinskolning, som till som checklistor för ångestkartläggning.

Projektet har titeln "Vägen tillbaka - från problematisk skolfrånvaro till skolnärvaro". Det startade i november 2021 och avslutas i november 2024.

Mer information

Läs mer om projektet på Attentions webbplats

Text: Barbro Falk

Senast uppdaterad 2022-04-04 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson