Unga omsorgsgivare i Italien – en översikt

Seminarium från 2:nd International Young Carers Conference med Licia Boccaletti.

I Italien finns det 169 000 personer mellan 15-24 år som tar hand om en vuxen eller äldre närstående med någon slags funktionsnedsättning. Det finns egentligen ingen aktuell statistik på hur många unga omsorgsgivare det finns i Italien, förklarade Boccaletti. Först under de senaste åren har termen "anhörig" eller "anhörigomsorg" kommit in i den politiska debatten men det finns fortfarande liten medvetenhet och uppmärksamhet bland beslutsfattare och personer som genom yrket kommer i kontakt med unga omsorgsgivare. Det finns heller inga nuvarande policyer som skiljer på unga och äldre omsorgsgivare.

Licia Boccaletti.

– Det finns ingen praxis och inga policyer för unga omsorgsgivare under arton år, vilket är ett stort problem då de inte kan få det stöd och den hjälp som de behöver, säger Licia Boccaletti.

Det finns få studier inom området gjorda i Italien och de benämns inte som unga omsorgsgivare utan som syskon till - eller barn till den närstående. De studier som gjorts fokuserar på psykologisk påverkan, påverkan på utbildning och relationen i familjen.

– Enligt dessa studier fanns det inget bevis för att omsorgsgivandet skulle ha någon psykologisk effekt på att man tog hand om ett syskon med funktionsnedsättning. Däremot kunde man se att de påverkades av omsorg som gavs till en förälder med missbruksproblem. Flera av författarna menar att det kan finnas risk för negativa konsekvenser, för unga omsorgsgivare, när det gäller utbildning, säger Licia Boccaletti.

I en studie från 2014 intervjuades 76 syskon till personer med funktionsnedsättning. Det som de efterlyser är exempelvis emotionellt stöd, information om den närståendes sjukdom och någon professionell att få tala med. Det finns också några intresseorganisationer, som inte bedriver forskning, som arbetar tillsamman och försöker sprida medvetenhet om unga omsorgsgivares situation till lärare och skolpersonal, samt skapa träningsprogram för självmedvetenhet hos unga omsorgsgivare i skolan för elever i åldrarna 11-19 år.

Ett projekt som nyligen avslutades är Erasmus+ Care2Work. Projektet innehåller bland annat ett utbildningspaket för personal som möter unga omsorgsgivare samt ett psykopedagogiskt program för unga omsorgsgivare som tar upp konflikt, stress och hantering av ilska. Båda programmen finns tillgängliga som e-lärande på Internet. Erasmus+ EPYC är ett pågående projekt i vilket man startat upp en intressegrupp om unga omsorgsgivare med representanter från exempelvis kommunen, social omsorg och hälsovården. I projektet tittar man också på stöd och service som kan ges både individuellt och i grupp i form av olika aktiviteter.

Boccaletti nämnde också andra initiativ såsom Bluebox – en online-resurs för yrkesverksamma och Alateen – supportgrupper för barn och unga till föräldrar med alkoholmissbruk.

– För att sammanfatta det hela kan man säga att unga omsorgsgivare fortfarande är ett ganska nytt ämne i Italien, men det får mer och mer uppmärksamhet i media och medvetenheten ökar. Vi behöver ta reda på vad god praxis är och vad som fungerar bäst för att stödja unga omsorgsgivare. Vi måste lära oss att hitta och känna igen unga omsorgsgivare och investera i praktiskt stöd för dem, säger Licia Boccaletti.

Text och foto: Fredrik Jansson

Senast uppdaterad 2021-10-29 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson